Γνωμοδότηση ΝΣΚ 239-2000

 

nskΣε περίπτωση που παύσουν οι εργασίες στο ακίνητο για να γίνει αναθεώρηση αδείας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων η ΔΟΥ η οποία χορήγησε την βεβαίωση για ηλεκτροδότηση ακινήτου δεν υποχρεούται να προβεί σε ανάκληση της βεβαίωσης αυτής η οποία χορηγήθηκε νομίμως, συντρεχουσών των οριζομένων από τις οικείες διατάξεις του άρθρου 35 του ν.2238/94 προϋποθέσεων, αφού τέτοια υποχρέωση δεν προβλέπεται ούτε από τις γενικές ούτε από τις ειδικές διατάξεις.

Γνωμ. ΝΣΚ 239-2000

Speak Your Mind