Γνωμοδότηση ΝΣΚ 245-2012

 

Μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) – Διάρκεια, τύπος μισθωτηρίου και συναφή ζητήματα.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 245-2012

 

 

Speak Your Mind