Γνωμοδότηση ΝΣΚ 263-2012

 

Αυθαίρετα – Τακτοποίηση βάσει των Ν. 3775/2009, Ν. 3843/2010 και Ν. 4014/2011 και εξομοίωσή τους με νόμιμες κατασκευές – Δανειοδότησή τους ή μη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 263-2012

 

 

Speak Your Mind