Γνωμοδότηση ΝΣΚ 277-2000

 

nskΕπί ακινήτων είναι δυνατή η υπό του Δημοσίου κτήσις κυριότητος και εξ εκτάκτου χρησικτησίας (προγενέστερο δίκαιο). Έκτακτος χρησικτησία επί δημοσίων κτημάτων είναι δυνατή μόνον εφόσον η τριακονταετής παραγραφή αύτη συνεπληρώθη μέχρι της δημοσιεύσεως του Ν.Δ/τος της 22-4/16-5-1926. Η υπό του Δημοσίου χορήγησις αδείας λειτουργίας Καζίνου εις εταιρεία δεν νομιμοποιεί την ακυρότητα της προς αυτήν εισφοράς υπό εταίρου της (Δήμου), ακινήτου ανήκοντος εις το Δημόσιο.

Γνωμ. ΝΣΚ 277-2000

Speak Your Mind