Γνωμοδότηση ΝΣΚ 277-2004

 

nskΈγκριση εργασιών ανεγέρσεως αποθηκευτικών χώρων επί ακινήτου κειμένου εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, κατά δεσμία αρμοδιότητα, θα πρέπει να απορρίψει το αίτημα της εταιρείας «…. Α.Ε.», δεδομένου ότι η ανέγερση αποθήκης πρώτων υλών και ετοίμου προϊόντος, επιφανείας 4.742,04 τ.μ. επί ακινήτου, κειμένου εντός περιοχής κηρυγμένης ως αρχαιολογικού χώρου και χαρακτηρισμένης από το από 20-2-2003 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 199/6-3-2003 τ.Δ ) ως Β2, για την οποία υποβλήθηκε από την παραπάνω εταιρεία αίτηση στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω Διατάγματος, δεν επιτρέπεται από αυτό (Π. Δ/γμα).

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 277-2004

Speak Your Mind