Γνωμοδότηση ΝΣΚ 279-2000

 

nskΑρχαιολογικοί χώροι. Αυθαίρετα. Αντιμετώπιση κτισμάτων, ανεγερθέντων χωρίς άδεια σε αρχαιολογικό χώρο. Αιτήματα για ανέγερση κτίσματος σε ζώνη Β άρθρου 91 ν.1892/90. Αρμοδιότητα Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων και Κ.Α.Σ.

Εάν το ΥΠ.ΠΟ. δεν εγκρίνει οριστικώς κάποια κατασκευή (ή εκτέλεση εργασιών) στο ακίνητο του αιτούντος, τότε η κατάσχεση αυτή θεωρείται ως αυθαίρετη κατ άρθρο 9 παρ.12 του ν.2557/1997 και εντεύθεν επέρχονται γι αυτήν οι οικείες συνέπειες της πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση μη ολοκληρώσεως από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. των όρων δομήσεως για τα ακίνητα της ζώνης Β του άρθρου 91 ν.1892/1990, είναι δυνατή η υπό του ΥΠ.ΠΟ. επιβολή περιορισμών στα ακίνητα αυτά επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 50 του κ.ν.5351/1932. Το Κ.Α.Σ. του ΥΠ.ΠΟ. είναι αρμόδιο και για θέματα που παραπέμπονται σ αυτό από τον Υπουργό Πολιτισμού και έτυχαν προηγουμένης γνωμοδότησης από τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.

Γνωμ. ΝΣΚ 279-2000

Speak Your Mind