Γνωμοδότηση ΝΣΚ 29-2003

 

Τήρηση νόμιμης απόστασης ξενοδοχείων και εκπαιδευτηρίων από υφιστάμενες πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 29-2003

Speak Your Mind