Γνωμοδότηση ΝΣΚ 303-2004

 

nskΧορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής. Μεταβίβαση άδειας σκοπιμότητας και ειδικής άδειας λειτουργίας.
1) Η διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι την ημερομηνία υποβολής του ερωτήματος από τη Διοίκηση, σχετικά με την έκδοση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου ραδιοϊσοτόπων είναι νόμιμη, καθόσον η έκδοση της νέας άδειας λειτουργίας θα επιφέρει αυτοθρόως την κατάργηση της προγενέστερης άδειας, τόσο σκοπιμότητας όσο και λειτουργίας.
2) Η αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «…. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με την οποία ζητά τη «μεταβίβαση» της άδειας σκοπιμότητας και της ειδικής άδειας λειτουργίας είναι μη νόμιμη, ως μη στηριζόμενη στις κείμενες διατάξεις, δεδομένου ότι από αυτές δεν προβλέπεται μεταβίβαση των ως άνω αδειών.

Γνωμ. ΝΣΚ 303-2004

Speak Your Mind