Γνωμοδότηση ΝΣΚ 325-2000

 

nskΑιγιαλός. Πραγματοπαγής παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού. Μη υπαγωγή της “ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.” στην διαιτησία του άρθρου 27 της από 22-7-1972 επενδυτικής σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και “ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ”.

Η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού κατ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ.2 άρθρου 3 Ν.4171/61 σύμφωνα με το άρθρο 22 της από 22-7-1972 σύμβασης και το άρθρο 8 της από 17-4-1979 αναθεωρητικής τοιαύτης μεταξύ “ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ” και Δημοσίου ισχύει και για την “ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.”, η οποία σε εκτέλεση του άρθρου 18 παρ.3 της ως άνω από 22-7-1972 σύμβασης απέκτησε δυνάμει του υπ αριθμ.4742/ 29-10-1981 συμβολαίου τμήμα (53.648 τ.μ.) της ιδιοκτησίας της “ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ”. Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 27 της από 22-7-1972 σύμβασης αναφορικά με την διαιτησία σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της εταιρείας “ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.”, και του Δημοσίου.

Γνωμ. ΝΣΚ 325-2000

Speak Your Mind