Γνωμοδότηση ΝΣΚ 42-2001

 

nskΠαραχωρητήρια. Διόρθωση. Η υπ αρ. 411 εγκύκλιος (υπ.αρ. Δ5/14871/1964 έγγραφο) του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας/Γεν. Δ/νσεως Κοιν.Πρόνοιας/ Δ/νσεως Δ5 δεν εφαρμόζεται στους κατόπιν συμβολαιογραφικής πράξεως ιδιοκτήτες ακινήτων παραχωρηθέντων σε πρόσφυγες, υπό την έννοια ότι οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν μπορούν να ζητήσουν την απευθείας επ ονόματί τους διόρθωση του παραχωρητηρίου, λόγω σφάλματος της Διοικήσεως να μην αναγράψει στο εκδοθέν παραχωρητήριο τα λόγω τροποποιήσεως του οικείου ρυμοτομικού διαγράμματος πραγματικά τετραγωνικά μέτρα, έχουν όμως έννομο συμφέρον, ως ειδικοί διάδοχοι, να ζητήσουν την επ ονόματι του αρχικού δικαιούχου-πρόσφυγα ή των κληρονόμων του διόρθωση του παραχωρητηρίου.

Γνωμ. ΝΣΚ 42-2001

Speak Your Mind