Γνωμοδότηση ΝΣΚ 460-2000

 

nskΜεταλλεία. Αναστολή εκτελέσεως αποφάσεως εκπτώσεως μισθώτριας από τα δικαιώματά της επί δημοσίου μεταλλείου. Κατά τη διάρκεια δικαστικής αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως εκπτώσεως μισθώτριας από τα δικαιώματά της επί δημοσίου μεταλλείου η απόφαση εκπτώσεως είναι προσωρινά ανενεργός και συνεπώς η μισθώτρια διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εκ της μισθώσεως, το δε Δημόσιο δικαιούται να ελέγχει αυτήν και να της επιβάλλει ποινές και επίσης να εξετάσει αίτημά της για έγκριση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και εργολαβικής της σύμβασης με τρίτον.

Γνωμ. ΝΣΚ 460-2000

Speak Your Mind