Γνωμοδότηση ΝΣΚ 479-2000

 

nskΑκίνητα εκτός σχεδίου. Δυνατότητα και προϋποθέσεις έναρξης ή συνέχισης της λειτουργίας των εκτός σχεδίου πόλεως παρόδιων εγκαταστάσεων μετά την ισχύ του άρθρου 7 του Π.Δ.401/93. Είναι δυνατή η έγκριση ή συνέχιση της λειτουργίας, των εκτός σχεδίου πόλεως παρόδιων εγκαταστάσεων, μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 7 του Π.Δ.401/93, με προσαρμογή στις δυνατότητες του οικείου γηπέδου, εφόσον κατά την 31-12-90 βρισκόντουσαν σε λειτουργία ή πληρούσαν μία από τις αναφερόμενες υπό στοιχεία α,β,γ του πιο πάνω άρθρου προϋποθέσεις. (ομόφωνα). Το άρθρο 34 του Β.Δ.465/70 (ιδία παρ.2) δεν έχει εφαρμογή στις παραπάνω εγκαταστάσεις, εφόσον κατά την 31-12-90 δεν συνέτρεχε μία των αναφερομένων στο άρθρο 7 του Π.Δ.401/93 προϋποθέσεων. (πλειοψ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 479-2000

Speak Your Mind