Γνωμοδότηση ΝΣΚ 49-2000

 

nskΗ γνωμοδότηση αποφαίνεται επί ζητημάτων ανακυπτόντων εκ της εφαρμογής της νομοθεσίας περί Εθνικού Κτηματολογίου (νόμοι: 2308/1995, 2508/1997, 2664/1998), μεταξύ των οποίων ο τρόπος και το περιεχόμενο: α) της δηλώσεως της ακινήτου περιουσίας του Δημοσίου στο στάδιο της κτηματογραφήσεως, β) της υποβαλλομένης από το Δημόσιο ενστάσεως κατά της εγγραφής εμπραγμάτου δικαιώματος τρίτου επί ακινήτου, γ) της ασκουμένης προσφυγής κατά της αποφάσεως επί της ενστάσεως και δ) της ασκουμένης αγωγής.

Γνωμ. ΝΣΚ 49-2000

Speak Your Mind