Γνωμοδότηση ΝΣΚ 524-2000

 

nskΟΛΠ. Ακίνητα. Παραχώρηση. Συμβάσεις. Πράξη του ΔΣ/”ΟΛΠ ΑΕ”, με την οποία παραχωρείται, έναντι ανταλλάγματος, στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη στέγαση Υπηρεσιών του (Δ/νσεως Τελωνείων Πειραιώς και Α Τελωνείου Πειραιώς), η χρήση ακινήτου εμπίπτοντος στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος και ανήκοντος στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ΟΛΠ. Η έκδοση τοιαύτης πράξεως περί παραχωρήσεως ανάγεται στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Λιμένος και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νομιμότητα της παραχωρήσεως. Από της άλλης όμως πλευράς, ανεξαρτήτως της φύσεως της πράξεως ως εκτελεστής ή μη, αυτή δεν δεσμεύει άνευ ετέρου το Δημόσιο προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση της χρήσεως του ακινήτου, στο τελευταίο δ εναπόκειται να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί την παραχώρηση και τους όρους αυτής. Για την αποδοχή απαιτείται η έκδοση σχετικής πράξεως υπό του αρμοδίου προς τούτο οργάνου, εν προκειμένω υπό του Υπουργού των Οικονομικών ή του οργάνου στο οποίο ενδεχομένως έχει μεταβιβασθεί υπ αυτού η σχετική αρμοδιότητα. Από καμμία διάταξη δεν προκύπτει ότι, εκτός της εκδόσεως των ανωτέρω πράξεων (περί παραχωρήσεως και αποδοχής αυτής), προσαπαιτείται και η υπογραφή σχετικής συμβάσεως μεταξύ ΟΛΠ και Δημοσίου, η οποία, πάντως, είτε ήθελε θεωρηθεί αναγκαία, είτε ως εκ περισσού, μπορεί να συναφθεί, δεδομένου μάλιστα ότι τίθεται ως ουσιώδης όρος της παραχωρήσεως στη σχετική πράξη του ΟΛΠ. Αρμόδιο όργανο για την υπογραφή της από πλευράς Δημοσίου είναι το προβλεπόμενο στο άρθρο 81 του ν.2362/1995 “Περί Δημοσίου Λογιστικού….”.

Γνωμ. ΝΣΚ 524-2000

Speak Your Mind