Γνωμοδότηση ΝΣΚ 539-2005

 

nskΔυνατότητα ή μη σύναψης από την Κτηματική Εταιρία Δημοσίου ομολογιακών δανείων του Ν 3156/2003 με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω Τραπέζης.

Η συσταθείσα με το Ν 973/79 Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου ως δημόσια επιχείρηση λειτουργούσα χάριν του δημοσίου συμφέροντος δεν μπορεί με μόνη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής επικαλούμενη τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 Ν 3156/2003 να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω Τραπέζης, ούτε με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού κατ’ επίκληση της παρ.2 του άρθρου 2 Ν 973/79.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 539-2005

Speak Your Mind