Γνωμοδότηση ΝΣΚ 590-2000

 

nskΕΟΤ. Ξενοδοχειακός κορεσμός. Ισχύς πολεοδομικών διατάξεων και διατάξεων της ξενοδοχειακής νομοθεσίας. Οι διατάξεις του από 5-9-1995 π.δ/τος, με το οποίο αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Μυκονίων και καθορίστηκαν χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης ρυθμίζουν θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ 135ΕΟΤ/1986 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 797 Β), με την οποία λαμβάνονται μέτρα για τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης και την ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς ανεπτυγμένων περιοχών της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Μύκονος. Το ανωτέρω ΠΔ και η υπουργική απόφαση ισχύουν παραλλήλως υπό την έννοια ότι, η δραστηριότητα που ρυθμίζεται με το προεδρικό διάταγμα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης. Ομοίως, η ανέγερση των επιτρεπομένων κατά την υπουργική απόφαση τουριστικών εγκαταστάσεων στην περιοχή που αφορά το ΠΔ τελεί υπό τους όρους και περιορισμούς που αυτό καθορίζει. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, με τις οποίες τμήμα του Δήμου Μυκονίων χαρακτηρίζεται τουριστικά κορεσμένη περιοχή όπου δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων κλινών ή η προσθήκη κλινών ή υπνοδωματίων τουριστικών καταλυμάτων, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έκδοση του ανωτέρω ΠΔ/τος.

Γνωμ. ΝΣΚ 590-2000

Speak Your Mind