Γνωμοδότηση ΝΣΚ 603-2005

 

nskΑρμοδιότητα για την χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερα από 200 καθίσματα, στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητος των οργανισμών λιμένων και λιμενικών ταμείων.

Υπό το πρίσμα των κειμένων και εφαρμοστέων διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 9 του ΑΝ 2520/1940 (ΦΕΚ Α΄ 273), 3 του Ν 2323/1995 (ΦΕΚ Α΄ 145) και 23-25 της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ.3 αυτού εκδοθείσης υπ’ αριθμ. 3131/17/96/28-2-1997 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄ 178), 25 του ΠΔ 410/1995 (ΦΕΚ Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την προσθήκη της παρ.2 αυτού, με το άρθρο 11 παρ.9 του Ν 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107), και 41 παρ.1-2 της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ Β΄ 526 και διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ Β΄ 672/1983) υγειονομικής διατάξεως, η αρμοδιότητα για την χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερα από 200 καθίσματα, στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητος των οργανισμών λιμένων και λιμενικών ταμείων, ανήκει στις υπηρεσίες των φορέων αυτών και όχι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ).

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 603-2005

Speak Your Mind