Γνωμοδότηση ΝΣΚ 619-2000

 

nskΠαραχωρητήρια. Ανάκληση. Το υπ αριθμ. 45787/7-6-1973 παραχωρητήριο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο παραχωρήθηκε ακίνητο κείμενο στο Βόλο, δεν μπορεί να ανακληθεί νομίμως, παρά την μη εκπλήρωση ρητού όρου αυτού. Και τούτο, διότι, ενόψει των συνθηκών της υποθέσεως αυτής, ως προκύπτουν εκ του ιστορικού της και της παρελεύσεως από της παραχωρήσεως 27 ετών, η τυχόν ανάκλησή του, η οποία κατά πάσα περίπτωση ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια της Διοικήσεως, θα ήτο αντίθετη στην αρχή της χρηστής διοικήσεως. Για τον αυτό δε λόγο, δεν τίθεται θέμα ούτε ακυρώσεως της δια του ως άνω παραχωρητηρίου παραχωρήσεως λόγω της τυχόν εκπροθέσμου καταβολής του τιμήματος, τυχόν δε ακύρωσή του θα ήτο αντίθετη όχι μόνο στην προαναφερθείσα αρχή αλλά και στο άρθρο 281 ΑΚ. (πλειοψ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 619-2000

Speak Your Mind