Γνωμοδότηση ΝΣΚ 622-2004

 

nskΚλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι και μετατροπή βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης. Φορολογική μεταχείριση αυτών στην φορολογία κεφαλαίου.
α) Οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται κατά τον εκάστοτε κρίσιμο χρόνο φορολογίας.
β) Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ημιυπαίθριου χώρου στην υποβαλλόμενη φορολογική δήλωση καθόσον αυτός δεν περιλαμβάνεται στην επιφάνεια του ακινήτου. Αντίθετα είναι υποχρεωτική η αναγραφή των κλειστών ημιυπαίθριων χώρων.
γ) Δεν είναι σύννομη η επιβολή φόρου μεταβίβασης σε περίπτωση διαμόρφωσης ημιυπαίθριου ή βοηθητικού χώρου με δαπάνες του κυρίου σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου φορολογίας. Η απόδειξη του χρόνου διαμόρφωσης του χώρου βαρύνει την φορολογούσα αρχή, η οποία μπορεί να αποδείξει αυτόν με κάθε νόμιμο μέσο απόδειξης.
δ) Εάν η μετατροπή βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης διαπιστώνεται κατά τον χρόνο ελέγχου της δήλωσης και ενόσω η τοιαύτη μετατροπή υφίστατο κατά τον κρίσιμο χρόνο φορολογίας θα επιβληθεί τόσο ο κύριος όσο και ο πρόσθετος φόρος λόγω μη δηλώσεως. (πλειοψ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 622-2004

Speak Your Mind