Γνωμοδότηση ΝΣΚ 627-2004

 

nskΤουριστικοί λιμένες. Επιτρέπεται η παράταση της περιόδου κατασκευής των έργων που προβλέπεται στην από 10-5-2001 σύμβαση παραχώρησης του τουριστικού λιμένα Πυθαγορείου Σάμου προς εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου με αυτή δημόσιου σκοπού με νέα γραπτή συμφωνία. Η διάρκεια της παράτασης θα συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη μετά από την εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων της υπόθεσης. Κατά το χρόνο της παράτασης οι συμβαλλόμενοι θα έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που σύμφωνα με τη σύμβαση συνδέονται με την περίοδο κατασκευής και συνεπώς καταβλητέο κατά το χρόνο αυτό αντάλλαγμα πρέπει να είναι το ήμισυ του ετήσιου ανταλλάγματος.

Γνωμ. ΝΣΚ 627-2004

Speak Your Mind