Γνωμοδότηση ΝΣΚ 638-2000

 

nskΔημόσια κτήματα. Εκποίηση. Σε περίπτωση κατά την οποία οικόπεδο του Δημοσίου κείμενο εντός σχεδίου πόλεως μη άρτιο ή και μη οικοδομήσιμο προσκυρώθηκε σε όμορο ανήκον σε περισσότερους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2 του π.δ/τος της 11/12-11-1929 (Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων, ΦΕΚ Α 399), η εκ μέρους του Δημοσίου μεταβίβαση του προσκυρουμένου πρέπει να γίνει προς όλους τους συνιδιοκτήτες κατά το οριζόμενο στη διοικητική πράξη της προσκυρώσεως για τον καθένα ποσοστό (πλήρους ή ψιλής κυριότητος ή επικαρπίας, κατά περίπτωση), αδιαφόρως των τυχόν μεταξύ των συνιδιοκτητών υφισταμένων συμφωνιών, οι οποίοι, πάντως, δεν κωλύονται μετέπειτα να παραιτηθούν από παντός δικαιώματός των που απορρέει εκ του προσκυρουμένου στον καθένα ιδανικού μεριδίου επ ωφελεία άλλου συνιδιοκτήτου ή να ρυθμίσουν άλλως πως την συνιδιοκτησία των. Συνακολούθως προς ταύτα, οι συνιδιοκτήτες προς τους οποίους θα γίνει η μεταβίβαση υποχρεούνται σε καταβολή του αρμοδίως καθορισθέντος τιμήματος στο Δημόσιο κατά το ποσοστό του αποκτωμένου από τον καθένα ιδανικού μεριδίου, όπως αυτό ορίζεται στην οικεία πράξη προσκυρώσεως. Σε περίπτωση συγκυρίων κατά ποσοστό πλήρους κυριότητος, η υποχρέωσή τους προς καταβολή του αναλόγου τιμήματος συνίσταται στο ποσοστό τούτο επί του τιμήματος. Σε περίπτωση συγκυρίων άλλων μεν κατά ψιλή κυριότητα, άλλων δε κατ επικαρπία, η υποχρέωση προς καταβολή του αναλογούντος τιμήματος των μεν εχόντων δικαίωμα επικαρπίας υπολογίζεται με ανάλογη εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 3 παρ.4 του Ν 1587/1950 και 3 παρ.4, 15 και 16 του ΝΔ 118/1973, όπως ισχύουν κατά τον κρίσιμο χρόνο, το υπόλοιπο δε βαρύνει, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, τους αντιστοίχους ψιλούς κυρίους.

Γνωμ. ΝΣΚ 638-2000

Speak Your Mind