Γνωμοδότηση ΝΣΚ 675-2000

 

nskΔημόσια κτήματα. Αποζημίωση για αυθαίρετη χρήση. Βεβαίωση. Οταν το αυθαιρέτως κατεχόμενο ακίνητο του Δημοσίου χρησιμοποιείται όχι αυτοπροσώπως από τους αυθαιρέτως καταλαβόντες, αλλά δια της εκμισθώσεώς τους προς τρίτο, αυθαίρετοι κάτοχοι, που ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Δημοσίου, θεωρούνται τόσον οι εκμισθωτές όσο και ο μισθωτής. Η ως άνω αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη των πλειόνων αυθαιρέτων κατόχων δεν αναιρείται και δεν πρέπει να συγχέεται προς τη διαφορετική περίπτωση συνδρομής της διατάξεως του άρθρου 1885 ΑΚ, κατά την οποία οι απαιτήσεις και τα χρέη της κληρονομίας διαιρούνται αυτοδικαίως μεταξύ των συγκληρονόμων ανάλογα με τη μερίδα καθενός. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η εν στενή εννοία βεβαίωση του περιορισθέντος ποσού της αποζημιώσεως θα γίνει συμμέτρως ως προς τους κληρονόμους του θανόντος και εις ολόκληρον σε βάρος των λοιπών αυθαιρέτων κατόχων και παρίσταται ως μη νόμιμο το αίτημα της εκμισθώτριας εταιρίας περί επιμερισμού και ως προς αυτήν του ποσού της αποζημιώσεως.

Γνωμ. ΝΣΚ 675-2000

Speak Your Mind