Γνωμοδότηση ΝΣΚ 697-2000

 

nskΔασικές εκτάσεις. Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύμφωνα και με την υπ αριθ. 996/1983 ατομική γνωμοδότηση του Παρέδρου του ΝΣΚ Θ. Αμπλιανίτη, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων που περιελαμβάνοντο στην έκταση των 8.681 στρ. (και συνεπώς και των 1500 στρ.), δεν δύναται να θεωρείται λελυμένο υπέρ των κληρονόμων Γ. Παχή δια της υπ αριθ. 95/1939 Γνωμοδοτήσεως του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και της αποδοχής της από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, αναρμοδίων προς τούτο οργάνων, οι ως άνω πράξεις, ως παράνομες είναι ανακλητέες για λόγους δημοσίου συμφέροντος και τέλος μετά την ανάκληση των ως άνω πράξεων ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων πρέπει να παραπεμφθεί στο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών.

Γνωμ. ΝΣΚ 697-2000

Speak Your Mind