Γνωμοδότηση ΝΣΚ 707-2000

 

nskΔημόσια κτήματα. Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης. Δεδικασμένο. α νομοτύπως εκδοθέντα ΠΚΑ και μη ακυρωθέντα από το αρμόδιο δικαστήριο ούτε από τον Οικονομικό Εφορο στα πλαίσια της, εκ του άρθρου 115α του Π Δ/τος της 11/12-11-1929, χρονικά περιορισμένης ευχέρειάς του, παράγουν από την οριστικοποίησή τους τις απορρέουσες από αυτά συνέπειες. Μετά δε την παρέλευση απράκτου της προθεσμίας της ανακοπής, η αρχή που εξέδωσε τα πρωτόκολλα δεν έχει αρμοδιότητα να τα ανακαλέσει, αφού ο νομοθέτης (άρθρο 115α) έθεσε χρονικά όρια στην αρμοδιότητα της εκδίδοντας το ΠΚΑ αρχής προς ολική ή μερική ακύρωση – ανάκληση αυτού περιορίζοντας αυτή στην προθεσμία της ανακοπής. Ειδικότερα, από την οριστικοποίησή τους αποτελούν νόμιμο τίτλο, ο οποίος παρέχει δικαίωμα και υποχρέωση για την υπό στενή έννοια (ταμειακή) βεβαίωση του ποσού των προσδιοριζομένων με αυτά αποζημιώσεων σε βάρος των καθ ών απευθύνονται τα πρωτόκολλα ως δημοσίων εσόδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 32 επ. του ΒΔ 757/1969 -ήδη ΠΔ 16/1989 και την εν συνεχεία επιδίωξη εισπράξεώς τους κατά τις διατάξεις του ΝΔ 356/1974 δια των προβλεπομένων μέτρων διοικητικής εκτελέσεως (βλ. και άρθρο 80 ΚΕΔΕ, 11 και 65-71 ΝΔ 321/1969, ήδη άρθρο 11, 66-71 Ν 2362/1995).

Γνωμ. ΝΣΚ 707-2000

Speak Your Mind