Γνωμοδότηση ΝΣΚ 77-2013

 

nskΔυνατότητα ή μη σύναψης εμπορικής μίσθωσης εκμετάλλευσης ξενοδοχειακής επιχείρησης και συγκεκριμένα του ξενοδοχείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» στη Θεσσαλονίκη, με εκμισθωτή το Ν.Π.Δ.Δ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και χρόνο διάρκειας της μίσθωσης που να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη.

Είναι δυνατόν, κατά την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 5 παρ.2 του Π.Δ. 34/1995, να συναφθεί εμπορική μίσθωση εκμετάλλευσης ξενοδοχειακής επιχείρησης και συγκεκριμένα του ξενοδοχείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» στη Θεσσαλονίκη, με εκμισθωτή το Ν.Π.Δ.Δ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και χρόνο διάρκειας της μίσθωσης, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων, που να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη και δη χωρίς χρονικό περιορισμό ως προς την υπέρβαση του χρόνου αυτού, αρκεί η χρονική διάρκεια της μίσθωσης να προσδιορίζεται επακριβώς. Εάν στο οικείο Τεύχος Προκήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού που θα εκδοθεί και συνακόλουθα στο μισθωτήριο συμφωνητικό που θα συναφθεί, τεθεί ο όρος ότι η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι «τουλάχιστον» τριάντα (30) έτη ή «έως» τριάντα (30) έτη, τότε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ.1 του Π.Δ. 34/1995 η προαναφερθείσα εκμίσθωση δεν μπορεί να συναφθεί για χρόνο μεγαλύτερο των δώδεκα (12) ετών, κατ’ ανώτατο όριο, επειδή η προσθήκη των λέξεων αυτών (τουλάχιστον ή έως) καθιστά τη μίσθωση αορίστου χρόνου.

Γνωμ. ΝΣΚ 77-2013

Speak Your Mind