Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο νόμου « Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

 

Με το σχέδιο νόμου που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε διαβούλευση, επιχειρείται αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, με στόχο να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση. Διατηρώντας τα θετικά που διέθετε το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Και εισάγοντας νέα καινοτόμα στοιχεία που διαμορφώνουν ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον, πιο φιλικό στις επενδύσεις και με περισσότερες επιλογές για τους επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ίδρυση μίας Κεντρικής Αρχής, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης. Επιχειρείται η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης μέσω της δήλωσης και της ευθύνης του ίδιου του επενδυτή. Προτείνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη ρευστότητα. Ορίζονται δύο εναλλακτικές διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης των επενδύσεων, μετά την αξιολόγηση που θα εξακολουθεί να γίνεται όπως και σήμερα. Εισάγεται ένα νέο εργαλείο για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, μέσω της ίδρυσης εταιριών ειδικού σκοπού (SPVs).

Επιπλέον, επιχειρούμε να αποσαφηνίσουμε τη διαδικασία χορήγησης μόνιμων αδειών για τη δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίων, εισάγοντας ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και συ
Στο πλαίσιο της δημόσιας αυτής διαβούλευσης αναμένουμε τις σχετικές εισηγήσεις όλων των εμπλεκομένων. Σας καλούμε να μας αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας, διότι μόνο μέσα από τη σύνθεση θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.γκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάθε αίτησης.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως 09-11-2012.

Ο Υπουργός

Κωστής Χατζηδάκης

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=3344

Speak Your Mind