Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

 

opengovΜε τις διατάξεις του επιδιώκεται η αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας με την συγκέντρωση και ταξινόμησή της, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της, σύμφωνα και με τις επιταγές του Συντάγματος και τις σύγχρονες τάσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος είναι η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών και περιβάλλοντος για την ενίσχυση και αξιοποίηση του τομέα της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.

Πιστεύουμε ότι, με σειρά διατάξεων, ενθαρρύνεται τόσο ο δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στις προσπάθειες της χώρας να αντιμετωπίσει σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις και στη δημιουργία ενιαίου εθνικού και ευρωπαϊκού χώρου έρευνας.

Απλουστεύονται οι διαδικασίες χρηματοδοτικών παρεμβάσεων, διευκολύνεται η δράση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, παρέχονται ποικίλα κίνητρα για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών και, το βασικότερο, ορίζονται οι προϋποθέσεις για την χάραξη και εφαρμογή μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, καθώς και ενός Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της που θα ψηφιστεί από τη Βουλή και θα αποτελέσει τον κορμό της προσπάθειας στα επόμενα κρίσιμα χρόνια, που συνδυάζονται και με τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020. Βασικά συστατικά αυτής της Στρατηγικής θ’ αποτελούν οι Περιφέρειες, ο κεντρικός συντονισμός των δράσεων όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, η ενίσχυση της έλξης και κινητικότητας πολύτιμου ερευνητικού δυναμικού, η ενθάρρυνση για συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η μεγαλύτερη ευελιξία χρήσης των πόρων των ερευνητικών φορέων για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των δράσεών τους.

Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις, από την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12:00. Είναι δεδομένη η βούληση του Υπουργείου να αξιολογήσει με πολλή προσοχή όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν και να τα αξιοποιήσει, ώστε ο νόμος να συναντήσει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή, τόσο στο στάδιο της συζήτησης για την ψήφισή του, όσο και στο στάδιο της εφαρμογής του, που θα ακολουθήσει.

Σας ευχαριστώ,
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σχέδιο νόμου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1801

Speak Your Mind