Δημόσια Διαβούλευση επι του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης της Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Parntership)

 

Δημόσια Διαβούλευση επι του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης της Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Parntership)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, η Ελλάδα συμμετέχει, στην διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP).

Το OGP είναι πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπεί στη διασφάλιση συγκεκριμένων κυβερνητικών δεσμεύσεων για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση (διακήρυξη OGP). Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν έως τώρα 55 χώρες μέλη.

Στις 17 και 18 Απριλίου του 2012 έλαβε χώρα Σύνοδος Κορυφής για το OGP στην Μπραζίλια της Βραζιλίας με τη συμμετοχή 73 χωρών και σημαντικό αριθμό ΜΚΟ. H ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε το ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση που έχει τεθεί σε διαβούλευση και το οποίο απέσπασε θετικά σχόλια.

Επίσης έχει συσταθεί Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την Ανοικτή Διακυβέρνηση με σκοπό το συντονισμό των ενεργειών για την υποστήριξη της συμμετοχής μας και την υποστήριξη της Διαρκούς Επιτροπής για την ανοικτή διακυβέρνηση, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την συμμετοχή της Ελλάδας στο OGP καθώς και την υ


Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε διαβούλευση ώστε να συνεισφέρετε στην υποχρέωση της χώρας μας για υποβολή δεσμευτικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση το οποίο θα διαμορφωθεί μέσα από ευρεία διαβούλευση με πολίτες και συλλογικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδας.
λοποίηση του σχεδίου δράσης.

Η συνεισφορά σας θα συμβάλει στην συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης καθώς και στην συνεχή επικαιροποίηση και ανασχεδιασμό των δράσεων με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας μας, τις οικονομικό-πολιτικο-κοινωνικές συνθήκες αλλά και τις διεθνείς ή εγχώριες ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ανοικτή διακυβέρνηση.

http://www.opengov.gr/ogp/?p=9

Speak Your Mind