ΕΝΠΕ: Ανάπτυξη με 13 περιφερειακά κέντρα «fast truck» επενδύσεων

 

investΤη θεσμοθέτηση 13 κέντρων υποδοχής και έγκρισης των επενδύσεων, με ένα κέντρο ανά περιφέρεια και τη διαχείριση όλων των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014–2020 από την Αιρετή Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση ζήτησε η ΕΝΠΕ, μέσω του προέδρου της Γιάννη Σγουρού, που μίλησε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με αφορμή το κατατεθέν νομοσχέδιο «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, όπως είπε ο Γ. Σγουρός, οι περιφέρειες διεκδικούν:

Πρώτον, τη θεσμοθέτηση 13 κέντρων υποδοχής και έγκρισης των επενδύσεων, με ένα κέντρο ανά Περιφέρεια και την άμεση στελέχωσή τους με ικανό αριθμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης.

Δεύτερον, τη θεσμοθέτηση της διαδικασίας άμεσης και δεσμευτικής προέγκρισης των επενδύσεων, που θα απελευθερώσει τη διαδικασία συμμετοχής της επένδυσης στα χρηματοδοτικά εργαλεία και την επεξεργασία ενός ενιαίου πλαισίου υποχρεώσεων που θα υπογράφεται και θα τηρείται απαρέγκλιτα από κάθε επενδυτή.

Τρίτον, τη δημιουργία δομών υποδοχής και υποστήριξης της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, με παράλληλη προώθηση της συνεργασίας των Περιφερειών με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τους Ερευνητικούς φορείς, τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια και τους Τραπεζικούς οργανισμούς.

Τέταρτον, τη διαχείριση όλων των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014–2020, από τις Περιφέρειες, δηλαδή, με 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, μέσω της εκπόνησης ενός πολυταμειακού Προγράμματος από κάθε Περιφέρεια, το οποίο θα χρηματοδοτείται από όλα τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γεωργικής Ανάπτυξης, Αλιείας, Κοινωνικό Ταμείο), έτσι ώστε να εξυπηρετείται συνεκτικά, μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική για την Περιφέρεια.

Η στάση των 13 περιφερειών της χώρας απέναντι στο νομοσχέδιο είναι καταρχήν θετική, ωστόσο, ωστόσο, όπως τόνισε ο Γιάννης Σγουρός, «παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που επιχειρούνται δεν οδηγεί σε μία καθολική ανατροπή του αρνητικού επενδυτικού κλίματος που υπάρχει στη χώρα μας. Βασική θέση της ΕΝΠΕ είναι ότι η ενίσχυση των επενδύσεων προϋποθέτει την αναβάθμιση του ρόλου των περιφερειών με τη θέσπιση ειδικών περιφερειακών σχεδίων προσέλκυσης επενδύσεων και την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών».

Όπως σημείωσε, αφού τόνισε ότι «ένας νόμος που θα συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος, είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ»:

1. Δεν αναδεικνύεται η περιφερειακή διάσταση της ανάπτυξης & η ενεργή συμμετοχή των περιφερειών στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων.

2. Το σχέδιο νόμου δεν εστιάζει καθόλου στις εγχώριες επενδύσεις & ιδιαίτερα στις μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις καθώς δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει σήμερα στην ελληνική αγορά αποκλείοντας έτσι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να καλύψουν την ίδια τους συμμετοχή.

Οι περιφέρειες πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη

Οι περιφέρειες πρέπει να αναλάβουν τον αναπτυξιακό ρόλο τους, πραγματοποιώντας τις Δημόσιες Επενδύσεις Τεχνικής Υποδομής και προσελκύοντας τις Παραγωγικές Ιδιωτικές Επενδύσεις, είπε ο Γ. Σγουρός και ανέλυσε τους βασικούς στόχους:

- η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας με ταυτόχρονη διατήρηση από την Κεντρική Κυβέρνηση του επιτελικού, εποπτικού και ελεγκτικού της ρόλου.

-η δημιουργία των κατάλληλων δομών που θα διασφαλίζουν αποτελεσματικότητα και πλήρη διαφάνεια.

-η διασφάλιση της βιωσιμότητας των παραγωγικών επενδύσεων.

Καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντας ανά περιφέρεια

Η πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος για την απεμπλοκή των επενδυτικών πρωτοβουλιών συνοψίζεται σε 6 βήματα και τα παραθέτω ευθύς αμέσως:

Πρώτο βήμα είναι, η καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Πρέπει πρώτα να καταγράψουμε, ανά Περιφέρεια, τις επενδυτικές πρωτοβουλίες, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, ιδιωτικές ή δημόσιες, που σκάλωσαν στα γρανάζια γραφειοκρατικών ή άλλων εμποδίων.

Δεύτερο βήμα είναι ηομαδοποίηση και η πρόκριση των επενδύσεων, στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.

Τρίτο βήμα είναι η κατάρτιση Περιφερειακών Αναπτυξιακών Σχεδίων.

Τέταρτο βήμα αφορά στη Διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πέμπτο βήμα: Δομή στήριξης επενδυτών.

Έκτο βήμα είναι η Έγκριση του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Σχεδίου.

Η θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θεωρεί αφενός πως με το σχέδιο νόμου γενικά διαμορφώνεται ένα κλίμα ευνοϊκό για τις επενδύσεις, αφετέρου όμως, δεν επιχειρείται μία καθολική ανατροπή του αρνητικού επενδυτικού κλίματος που υπάρχει στην Ελλάδα. Θεωρεί πως δεν αναδεικνύεται η περιφερειακή διάσταση της ανάπτυξης και η ενεργή συμμετοχή των περιφερειών στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων. Σημειώνει πως ο ρόλος των εκλεγμένων διοικήσεων των Περιφερειών δε μπορεί να περιορίζεται σε απλή υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων επί των νομοσχεδίων αλλά σε ουσιαστική συμμετοχή τόσο στο σχεδιασμό, όσο κυρίως στην εφαρμογή του επενδυτικού νόμου. Μεταξύ άλλων, αναφέρει, πως το σχέδιο νόμου δεν εστιάζει στις εγχώριες επενδύσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και δεν αντιμετωπίζει την έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει στην ελληνική αγορά, αποκλείοντας έτσι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να καλύψουν την ίδια τη συμμετοχή τους.

Η θέση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χαιρετίζει την προσπάθεια βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος και στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων με το προτεινόμενο νομοσχέδιο. Η δυνατότητα επιλογής μίγματος ενίσχυσης, υποστηρίζει πως θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής να λάβουν ευκολότερα και ταχύτερα τις ενισχύσεις. Τέλος, προτείνει συγκεκριμένες διορθώσεις και παρατηρήσεις επί των άρθρων 19, 21, 22, 24, καθώς και προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος δίνοντας βαρύτητα στη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του επενδυτή.

Σύνοψη προτάσεων – θέσεων

Συνοψίζοντας, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ είπε:

- Συμφωνούμε επί της αρχής του νομοσχεδίου για την ανάγκη διαμόρφωσης φιλικού επενδυτικού κλίματος.

- Πιστεύουμε ότι οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις πρέπει να έχουν καθοριστικό ρόλο και αρμοδιότητες στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

- Προτείνουμε να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι η ραχοκοκαλιά της Εθνικής Οικονομίας.

- Πρέπει να αποσυρθεί η διάταξη που μειώνει τους συντελεστές στα νησιά της Αττικής.

- Πρέπει να συμπεριληφθούν στις ρυθμίσεις οι προτάσεις μας για το Παραλιακό Μέτωπο της Αττικής.

http://www.aftodioikisi.gr/perifereies/enpe-anaptixi-me-13-perifereiaka-kentra-fast-truck-ependiseon

Speak Your Mind