Ειδική έκθεση για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη με αφορμή σημαντικό αριθμό αναφορών και τηλεφωνικών καταγγελιών για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, διαπίστωσε ότι υφίσταται επιστημονική αμφιβολία ως προς το εύρος και την έκταση των πιθανολογούμενων κινδύνων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Με τις προτάσεις επιδιώκεται η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ώστε αφενός να περιορισθούν ή και να αποκλεισθούν οι πιθανολογούμενοι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και αφετέρου να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της διοίκησης και των πολιτών σε έναν τομέα κρίσιμο για την ποιότητα ζωής και την επιχειρηματική πρωτοβουλία και οικονομική ελευθερία.

http://www.synigoros.gr/resources/docs/202054.pdf

Speak Your Mind