Επιδοτούμενη μετεγκατάσταση εταιρειών σε βιομηχανικά πάρκα

 

vipaΜέχρι τις 31 Μαΐου 2013 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μετεγκατασταθούν σε βιομηχανικά και επιχειρηματικά πάρκα και να λάβουν επιχορήγηση για τη συγκεκριμένη επένδυση σε ποσοστό 50%, στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα». Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και στην αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 400.000 ευρώ και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών μέχρι 31/3/2015.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 400.000 ευρώ και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών μέχρι 31/3/2015.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, δεν είναι προβληματικές και έχουν πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών άνω των 30.000 ευρώ ή άνω των 100.000 ευρώ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Οι προτάσεις υποβάλλονται κατ’ αρχάς υποχρεωτικώς ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 31η/5/2013 και ώρα 24.00. Ο φυσικός φάκελος θα κατατεθεί σε διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα), ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με τη γεωγραφική αρμοδιότητα του καθενός, καθώς και στις συνεργαζόμενες με τον ΕΦΕΠΑΕ τράπεζες και τους συνεργαζόμενους αναπτυξιακούς φορείς.

Σημειώνεται ότι για όλα τα έργα που θα ενταχθούν στη χρηματοδότηση του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το 50% της δημόσιας επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Δίνεται η δυνατότητα στη δικαιούχο επιχείρηση, μετά την πραγματοποίηση τουλάχιστον του 25%, να υποβάλει αίτημα ελέγχου-πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind