Νέο τεύχος περιοδικού “Περιβάλλον & Δίκαιο”

 

Περιεχόμενα τρέχοντος τεύχους : Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2012

Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νομοθετήματα που αναμένονται
Επίκαιρα Νομοθετήματα
ΥΑ οικ. 48963/5.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2703/5.10.2012) Προδιαγραφές περιεχομένου αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 7 Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)
ΚΥΑ οικ. 41020/819/25.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2776/15.10.2012) Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση άρθ. 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) Κτιριοδομικού Κανονισμού
ΥΑ ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934/9.8.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2317/10.8.2012) Τροποποίηση Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/1020/62/10.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1138/10.4.2012) Έγκριση όρων και διαδικασιών για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών λήψεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και σε μουσεία, σύμφωνα με τον συνημμένο κατάλογο

Β΄ ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Θ. Βλαστός, Ελεγείο του αστικού συμπαγούς Σχόλια ως προς τις χωρικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την προσπελάσιμη πόλη σε συνθήκες εντεινόμενης οικονομικής ανισότητας
Α. Καλαβρός, Η ευθύνη του Δημοσίου λόγω αυτόκλητης απoκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας από ιδιώτη – Η διοίκηση αλλοτρίων στο μεταίχμιο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Γ. Παυλίδης, Ζητήματα διεθνούς δικαίου ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της υπόθεσης C-366/10 – Η ένταξη των αεροπορικών μεταφορών στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ρύπων
Μ. Μυλωνά, Η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης στην ελληνική έννομη τάξη

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
Δάση – Δασικές εκτάσεις
ΣτΕ 4647/2011 Τμ. Ε΄ [Κήρυξη εκτάσεως αναδασωτέας - Αιτιολογία - Σύνταγμα]
ΣτΕ 4632/2011 Τμ. Ε΄ [Κήρυξη εκτάσεως αναδασωτέας - Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας]
ΣτΕ 4335/2011 Τμ. Ε΄ [Προσωρινός χαρακτηρισμός μέχρι την έγκριση δασικού χάρτη - Αιτιολογία]
ΣτΕ 4197/2011 Τμ. Ε΄ [Σιωπηρή απόρριψη αντιρρήσεων ή προσφυγής από τις ΕΕΔΑ - Προσβολή - Βεβαίωση]
ΣτΕ 3795/2011 Τμ. Ε΄ [Προϋποθέσεις και κριτήρια διαδικασίας κήρυξης αναδάσωσης]
ΣτΕ 3612/2011 Τμ. Ε΄ [Δασικές πυρκαγιές - Κήρυξη αναδάσωσης - Νομική ισχύς εκθέσεως Πυροσβεστικού Σώματος]
ΣτΕ 3428/2011 Τμ. Ε΄ [Κήρυξη εκτάσεως αναδασωτέας - Πράξη αναδάσωσης - Δέσμια αρμοδιότητα]
Υδατικοί πόροι
ΣτΕ 2934/2012 Τμ. Ε΄ [Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων - Μεταβολή θέσεως υδροληψίας μονάδας ιχθυοτροφείου]
ΣτΕ 2615/2012 Τμ. Ε΄ [Αρμοδιότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων στη χρήση υδάτων]
Απόβλητα
ΣτΕ 1943/2012 Τμ. Ε΄ [Καταλληλότητα χώρων εγκατάστασης ΧΥΤΑ Δυτ. Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας]
Εγκαταστάσεις
ΣτΕ 2917/2012 Τμ. Ε΄ [Μερικός χωρικός σχεδιασμός - Εγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας]
ΣτΕ 2701/2012 Τμ. Ε΄ [Υπεραγορές λιανικού εμπορίου - Αντισυνταγματικότητα άρθ. 10 Ν 2323/1995]

ΙI. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
Αρχαία – Αρχαιολογικοί τόποι
ΣτΕ 2850/2012 Τμ. Α΄ [Αρχαιολογικός χώρος Κορρησίας Κέας - Προστασία ιδιοκτησίας]
Διατηρητέα κτήρια
ΣτΕ 2927/2012 Τμ. Ε΄ [Κατεδάφιση σε αιγιαλό αυθαιρέτων κτισμάτων που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα]
Παραδοσιακοί οικισμοί
ΣτΕ 3837/2012 Τμ. Ε΄ [Παραδοσιακός οικισμός Χώρας Μυκόνου - Όροι και περιορισμοί δόμησης]

ΙII. Χωροταξία – Πολεοδομία – Δόμηση
Χωροταξικός σχεδιασμός
ΣτΕ 2880/2012 Τμ. Ε΄ [ΡΣΑ - Προστασία ορεινού όγκου Πάρνηθας - Εγκατάσταση ΒΕΠΕ - Τεχνόπολης]
Υπαίθρια διαφήμιση
ΣτΕ 3226/2012 Τμ. Ε΄ [Απομάκρυνση διαφημιστικών πλαισίων - Αρμοδιότητα Τμημάτων ΣτΕ]
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ)
ΣτΕ 2877/2012 Τμ. Ε΄ [ΓΠΣ Δήμου Ελευσίνος - Πολεοδομική αναμόρφωση προβληματικών περιοχών]
ΣτΕ 1824/2012 Τμ. Ε΄ [Χαρακτήρας ρυθμίσεων ΓΠΣ - Προϋποθέσεις τροποποίησης]
Σχέδια πόλεως
ΣτΕ 2016/2012 Τμ. Β΄ [Αναπροσαρμογή αντικειμενικών τιμών ακινήτων β΄ ζώνης Παλαιού Ψυχικού - Αιτιολογία]
Κοινόχρηστοι χώροι
ΣτΕ 3208/2012 Τμ. Ε΄ [Tροποποίηση σχεδίων πόλεων - Αναδιάταξη κοινοχρήστων χώρων]
Εκτός σχεδίου δόμηση
ΣτΕ 2329/2012 Τμ. Ε΄ [Προϋποθέσεις εκτός σχεδίου δόμησης και χορήγησης οικοδομικής αδείας]
Αναγκαστική απαλλοτρίωση
ΣτΕ 3212/2012 Τμ. Ε΄ [Αρμοδιότητα Τμημάτων ΣτΕ - Επιτάχυνση διοικητικής δίκης]
ΣτΕ 2102/2012 Τμ. Ε΄ [Ανάκληση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων - Αίτηση άρσης - Προστασία ιδιοκτησίας]
ΣτΕ 2043/2012 Τμ. Ε΄ [Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης - Τροποποίηση σχεδίου πόλεως]
ΑΠ 1789/2011 Τμ. Δ΄ Πολιτικό [ Απαλλοτριώσεις ακινήτων για δημόσια ωφέλεια - Προσδιορισμός πλήρους αποζημιώσεως]
Απόφ. ΓΓρΑποκΔιοίκ Μακεδονίας – Θράκης 50020, 49830, 49320, 48937/22.6.2012 (ΦΕΚ ΑΑΠ 231/26.6.2012) [Αυτοδίκαιη άρση απαλλοτριώσεως - Αποζημίωση - Επανεπιβολή]
Αυθαίρετη δόμηση
ΣτΕ 2889/2012 Τμ. Ε΄ [Διαδικασία χαρακτηρισμού αυθαιρέτων - Απαγόρευση επανόδου της Διοικήσεως]
ΣτΕ 4599/2011 Τμ. Ε΄ [Κατεδάφιση κτισμάτων σε αιγιαλό - Αρμοδιότητα]
ΣτΕ 4568/2011 Τμ. Ε΄ [Νομιμότητα διαταγής κατεδάφισης αυθαιρέτου σε δάσος]
ΣτΕ 4477/2011 Τμ. Ε΄ [Απαγόρευση κατεδάφισης κτίσματος ανεγερθέντος βάσει οικοδομικής αδείας]
ΑΠ 67/2012 Τμ. Β2 Πολιτικό [Βεβαίωση αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος]
Οικοδομές – Οικοδομικές εργασίες
ΣτΕ 1822/2012 Τμ. Ε΄ [Επικίνδυνες οικοδομές - Έννοια μεσοτοίχου και σεισμικού αρμού - Ευρωκώδικας 8]

Δ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ
Δάση – Δασικές εκτάσεις
ΓνωμΝΣΚ 328/2012 Τμ. Α΄ [Διακατοχικές πράξεις επί συνιδιόκτητου δάσους - Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής]
Ενέργεια
ΓνωμΝΣΚ 245/2012 Τμ. Β΄ [Μίσθωση ακινήτου για εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ]

Ε΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΕ
Εκτροπή ποταμού Αχελώου
ΔΕΕ C-43/2010 απόφ. της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 [Προθεσμία σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού]. (παρατ. Κ. Παναγούλιας)

Speak Your Mind