Παίρνει σάρκα και οστά η αδειοδοτική αρχή για τις επενδύσεις

 

investΕτοιμη να λειτουργήσει –τουλάχιστον τυπικά– είναι η κεντρική αδειοδοτική αρχή για τις επενδύσεις, καθώς με καθυστέρηση κάτι λιγότερο από επτά μήνες από την ψήφιση του τελευταίου αναπτυξιακού νόμου, του 4146/2013, εκδόθηκε τελικά το απαιτούμενο Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τη δομή και τις αρμοδιότητες. Επίσης, εκδόθηκε ένα ακόμη Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο καθορίζει κυρίως τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης στα επενδυτικά σχέδια. Στο στάδιο της επεξεργασίας βρίσκεται ακόμη το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων από πιστοποιημένους φορείς (π.χ. τράπεζες). Σύμφωνα με το Π.Δ. 157/2013 στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων δημιουργείται Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, ζωτικό στοιχείο της οποίας θα είναι η Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, καθώς αυτή θα έχει τον ρόλο της κεντρικής αδειοδοτικής αρχής. Γι’ αυτό άλλωστε συγκροτείται από τα τμήματα πολεοδομίας, περιβαλλοντικών όρων, δασών, αιγιαλού και παραλίας και αρχαιολογικών αδειών.

Με το έτερο Π.Δ. 158/2013 προβλέπεται ότι επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τριών ετών από την απόφαση υπαγωγής τους. Ακόμη και αν στην απόφαση υπαγωγής είχε ορισθεί λιγότερος χρόνος, οι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης. Επιπλέον, το Π.Δ. προβλέπει ότι έως τις 31/12/2014 οι επενδυτές μπορούν να λαμβάνουν ως προκαταβολή το 50% έως 100% της επιχορήγησης. Προϋπόθεση είναι ο επενδυτής να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, προσαυξημένη κατά 10% επί του αιτηθέντος ποσού της προκαταβολής. Εγγυητικές επιστολές από το ΕΤΕΑΝ γίνονται δεκτές άπαξ ανά επενδυτικό σχέδιο και προκαταβολή ποσού που ανέρχεται σε ποσοστό έως και 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind