Παράταση για επενδύσεις στον Αναπτυξιακό

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σχεδίων του β΄ κύκλου επεκτείνεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012

Με αφορμή τις επικείμενες αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο, οι οποίες σήμερα βρίσκονται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και αναμένεται να ισχύσουν από το νέο έτος, από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοινώθηκε ότι επεκτείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των γενικών επενδυτικών σχεδίων του β΄ κύκλου υποβολών του 2012, έως 31 Δεκεμβρίου 2012.

Ανάμεσα στις επιλέξιμες δραστηριότητες για ίδρυση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμό του τριτογενούς τομέα είναι: Ξενοδοχεία τουλάχιστον 3 αστέρων, εκτός από τις περιοχές που εξαιρεί η σχετική ΚΥΑ. Επενδύσεις τουρισμού υγείας. Τηλεπικοινωνίες (ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών κ.λπ.). Εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics 3PL). Μεταφορές. Ανάπτυξη λογισμικού. Δραστηριότητες προηγμένης και υψηλής τεχνολογίας.

Με τις προωθούμενες αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πρόθεση του υπουργείου είναι να μη διακοπεί η διαδικασία κατάθεσης μέχρι τις αρχές του 2013, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων του επόμενου κύκλου σύμφωνα με τον νέο νόμο.

Σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία του νόμου, που ισχύουν για υποβολή προτάσεων έως το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τον αναπτυξιακό νόμο, η χώρα χωρίζεται σε τρεις ζώνες και οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους (μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές). Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησής του. Ο νέος νόμος προβλέπει τρεις γενικές και τέσσερις ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων. Αναλυτικά:

Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων θεωρούνται οι συνεταιρισμοί και οι εμπορικής μορφής επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία). Οι προσωπικές επιχειρήσεις (ατομικές) θεωρούνται επιλέξιμες όταν τα επενδυτικά τους σχέδια είναι ύψους κάτω των 300.000 ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρονται επιλέξιμες δραστηριότητες για ίδρυση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμό:
Πρωτογενής τομέας, εκτός των εξαιρέσεων της Ε.Ε.: Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες. Γεωργία. Κτηνοτροφία.
Δευτερογενής τομέας: Μεταποίηση γενικά, εκτός των μη επιλέξιμων ΚΑΔ του παραρτήματος. Παραγωγή ενέργειας, εκτός των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού.
Τριτογενής τομέας: Ξενοδοχεία τουλάχιστον 3*, εκτός από τις περιοχές που εξαιρεί η σχετική ΚΥΑ. Επενδύσεις τουρισμού υγείας. Τηλεπικοινωνίες (ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών κ.λπ.). Εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics 3PL). Μεταφορές. Ανάπτυξη λογισμικού. Δραστηριότητες προηγμένης και υψηλής τεχνολογίας.

Επιλέξιμες δαπάνες
Τα επενδυτικά σχέδια γενικά ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες: 1. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:
Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οταν το οικόπεδο δεν ανήκει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης, τότε πρέπει να έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή να έχει μισθωθεί για τον σκοπό αυτό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Η 15ετής διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης.
Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την αγορά.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.
2. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.
Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
3. Για έργα και προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και με ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε.
4. Για μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 50.000 ευρώ.
Ποσοστά ενίσχυσης
Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης, ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, κυμαίνεται από 15% έως 55%.
Στη ζώνη Α, στους Νομούς Βοιωτίας και Αττικής για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό είναι 15%, για τις μεσαίες 20% και για τις μικρές και πολύ μικρές 25%.
Στη ζώνη Β, στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας το ποσοστό για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι 30%, για τις μεσαίες 35% και για τις μικρές και πολύ μικρές 40%. Στην ίδια ζώνη για τον Νομό Φωκίδος το ποσοστό για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι 20%, για τις μεσαίες 30% και για τις μικρές και πολύ μικρές 40%. Ενώ για τους Νομούς Φθιώτιδος και Ευβοίας το ποσοστό για τις μεγάλες είναι 15%, για τις μεσαίες 20% και για τις μικρές και πολύ μικρές 25%.
Στη ζώνη Γ, στους Νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Εβρου, Ιωαννίνων, Αρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας το ποσοστό για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι 40%, για τις μεσαίες 45% και για τις μικρές και πολύ μικρές 50%.
Στην ίδια ζώνη για τους Νομούς Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Σερρών, Γρεβενών, Φλώρινας, Καστοριάς, Καρδίτσας, Τρικάλων, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου τα ποσοστά για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι 30%, για τις μεσαίες 40% και για τις μικρές και πολύ μικρές 50%.
Για τον Νομό Ευρυτανίας τα ποσοστά για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι 20%, για τις μεσαίες 30% και για τις μικρές και πολύ μικρές 40%. Ενώ για τους Νομούς Κυκλάδων, Δωδεκανήσου τα ποσοστά για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι 15%, για τις μεσαίες 25% και για τις μικρές και πολύ μικρές 35%.
Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα μεταφορών και σε εκείνα που υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) και Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, ποσοστό ενίσχυσης 5% επιπλέον των ποσοστών που αναφέρθηκαν παραπάνω και μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας, παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης και μέχρι το ποσοστό 50% του ενισχυόμενου κόστους.
Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, και το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να καλύπτεται από τραπεζικό δανεισμό.

 

 

Speak Your Mind