Σχέδιο νόμου για νέες μορφές επενδύσεων

 

Της Ειρήνης Σακελλάρη

Πολύ σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα επιτρέπει τη δημιουργία αμοιβαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση του επενδυτικού περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο και μη. Φιλοδοξία των χρηματιστηριακών αρχών είναι το θεσμικό αυτό πλαίσιο να καλύψει και τις αποκρατικοποιήσεις τουλάχιστον των εισηγμένων εταιρειών. Τρεις βασικούς τομείς επενδύσεων καλύπτει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, διαμορφώνοντας διαφορετικά επενδυτικά σχήματα για καθέναν από τους τομείς αυτούς. Η δημιουργία των επενδυτικών σχημάτων στηρίχθηκε στα όσα ισχύουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά και σε ΗΠΑ και Καναδά, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ελληνικές ανάγκες και στην καινούρια φορολογική πραγματικότητα, που συχνά είναι αποτρεπτική των επενδύσεων.

Πρόθεση των χρηματιστηριακών αρχών, αλλά και του νομοθέτη είναι το χρηματιστήριο να αποτελέσει έναν θύλακα ρευστότητας για εισηγμένες και μη εισηγμένες επιχειρήσεις, για κλάδους εξαγωγικού προσανατολισμού και για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν να χρηματοδοτηθούν από τις τρέχουσες συνθήκες ύφεσης στη χώρα. Τα θέματα αυτά επιχειρεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ένα καινούριο σχέδιο νόμου.

Για κλάδους μη εισηγμένων εταιρειών εξαγωγικού προσανατολισμού των οποίων το μέγεθος είναι μικρό και άρα δεν προσφέρεται για απευθείας ξένες επενδύσεις, ωστόσο, το αντικείμενο είναι ελκυστικό (π.χ. εταιρείες μεσογειακής διατροφής) πραγματοποιείται συγκέντρωση των εταιρειών αυτών με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής.

Στη συνέχεια ξένα funds τα οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επένδυση απευθύνονται σε ελληνικά venture capitals τα οποία πραγματοποιούν τη συγκεκριμένη επένδυση στις εν λόγω εταιρείες με στόχο τελικώς οι εταιρείες αυτές να βρουν χρηματοδότηση, να μεγαλώσουν και τελικώς να εισαχθούν στο χρηματιστήριο που αποτελεί και το βασικό τρόπο ώστε να venture Capitals και τα ξένα funds να ρευστοποιήσουν με κέρδη την επένδυσή τους.

Για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες διαχωρίζονται κλάδοι που έχουν ειδικό ενδιαφέρον όπως για παράδειγμα το real estate και ενεργοποιούνται με τον ίδιο τρόπο αντίστοιχες ελληνικές εταιρείες οι οποίες επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, ενώ εν συνεχεία ξένα κεφάλαια επενδύουν σε αυτές. Είτε οι ελληνικές εταιρείες είτε τα ξένα κεφάλαια υπό τη μορφή αμοιβαίου θα διαπραγματεύονται στο ελληνικό χρηματιστήριο. Τέλος υπάρχουν αμοιβαία εξωτερικού υψηλού ρίσκου τα risk return asymmetry funds τα οποία διενεργούν έρευνα στην ελληνική αγορά και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις υψηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης. Τα μερίδια αυτών των αμοιβαίων θα εισαχθούν και αυτά με τη σειρά τους στο χρηματιστήριο. Προκειμένου να υλοποιηθεί το παραπάνω σχέδιο, το θεσμικό πλαίσιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την κεφαλαιαγορά και τις χρηματιστηριακές αρχές προβλέπει μεταξύ άλλων:

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΚΕΣ) του ν. 2992/2002

«Το ΑΚΕΣ (Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών) έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή αλλού και επιτυγχάνουν τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους στην Ελλάδα.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του το ΑΚΕΣ μπορεί:

α. Να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά καθώς και σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω μετοχών.

β. Να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά καθώς και σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω μετοχών, μέχρι συνολικά ποσοστού 20%.

γ. Να επενδύει σε μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες επιχειρήσεων.

δ. Να τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε καταθέσεις, σε μέσα χρηματαγοράς και σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

«Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωρευτικά άνω του 20% του ενεργητικού του ΑΚΕΣ σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

«25. Επιτρέπεται η εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά του άρθρου 2 παρ.10 του ν. 3606/2007 μεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. ή αλλοδαπών μεριδίων/μετοχών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών κλειστού ή ανοικτού τύπου (venture capitals) που εδρεύουν σε άλλο κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τα μερίδια ΑΚΕΣ που έχουν εισαχθεί ή ενταχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ισχύουν οι παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις:  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή για την τήρηση των υποχρεώσεων και την εν γένει εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.  Δεν επιτρέπεται να τίθενται περιορισμοί, με τη σύμβαση σύστασης και διαχείρισης, στη μεταβίβαση, επιβάρυνση και γενικά στη διάθεση των δικαιωμάτων επί μεριδίων ΑΚΕΣ.  Η εισαγωγή ή ένταξη προς διαπραγμάτευση μεριδίων ΑΚΕΣ προϋποθέτει την ολοσχερή κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού του ΑΚΕΣ στο θεματοφύλακα.  Αίρεται το όριο των 150.000 ευρώ για την ελάχιστη αξία συμμετοχής κάθε μεριδιούχου.  Η ετήσια έκθεση για τα ΑΚΕΣ δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές στην ταυτότητα των μεριδιούχων.  Τα επενδυτικά όρια του παρόντος άρθρου δύνανται να εξειδικεύονται ή να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύονται θέματα των εισηγμένων ΑΚΕΣ και venture capitals όπως: Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής των μεριδίων, οι υποχρεώσεις διαφάνειας κι ενημέρωσης κ.λπ.  Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου η κεφαλαιαγορά μπορεί να επιβάλει, στη διαχειρίστρια εταιρεία ή και στο θεματοφύλακα επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι τριών εκατ. (3.000.000) ευρώ.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ του ν. 2367/1995

Οι Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, αλλά έχουν εγκατάσταση και πραγματοποιούν τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους στην Ελλάδα.  Η ΕΚΕΣ μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο που απορρέει από προϋπάρχουσα επένδυση ή, σε περίπτωση που η επένδυση γίνεται μεταγενέστερα της εισαγωγής η τελευταία πληροί τα κριτήρια, ιδίως ως προς τη δραστηριότητα και την καινοτομία, που θέτει ο διαχειριστής της οργανωμένης αγοράς.  Το ελάχιστο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΕΣ ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.  Οι μετοχές της ΕΚΕΣ είναι ονομαστικές και εισάγονται σε οργανωμένη αγορά.  Μετά το κλείσιμο της τρίτης χρήσης της, η ΕΚΕΣ υποχρεούται να έχει συνεχώς επενδεδυμένο ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της σε συμμετοχές και ομολογίες του όπως περιγράφονται στο παρόν νομοσχέδιο.

Τι ισχύει για τις ΑΕΕΧ

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου προβλέπεται ότι:  Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, εφόσον πρέπει να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο αυτό θα γίνεται το αργότερο εντός δύο ετών από την έκδοση.  Η ΑΕΕΧ δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%):  Των μετοχών είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη και το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της.  Του συνόλου των ομολόγων ενός εκδότη.  Των μέσων χρηματαγοράς ενός εκδότη.  Των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Τα ως άνω όρια δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112945018

Speak Your Mind