Το ευρωπαϊκό δικαστήριο «σπάει» το επιχειρηματικό απόρρητο

 

garbadgeΕλεύθερη η πρόσβαση σε αποφάσεις που αφορούν εγκαταστάσεις με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση σε πολεοδομικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν  κατασκευή εγκαταστάσεων που έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μάλιστα, δεν δύναται να γίνει επίκληση της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου προκειμένου να μη παρασχεθεί η πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές.

Αυτό υπογραμμίζει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) απαντώντας σε προδικαστικό ερώτημα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβακίας – δημουργώντας “δεδικασμένο” για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και για την Ελλάδα.

Η υπόθεση ξεκινά το 2006, όταν η Περιφερειακή Αρχή Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Μπρατισλάβα εξέδωσε πολεοδομική απόφαση σχετικά με τη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σε λάκκο εξορύξεως γης για πλινθοποιεία, ο οποίος αποκαλείται «Nová jama» (νέο όρυγμα).

Στη συνέχεια, η σλοβακική επιθεώρηση περιβάλλοντος κίνησε ολοκληρωμένη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας ιδιώτες, κάτοικοι του Δήμου του Pezinok, ζήτησαν να δημοσιευθεί η πολεοδομική απόφαση. Το όργανο αυτό αδειοδότησε τη δημιουργία και εκμετάλλευση του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων χωρίς όμως προηγουμένως να δημοσιεύσει την εν λόγω απόφαση.

Κατόπιν διοικητικής προσφυγής, το δευτεροβάθμιο όργανο προστασίας του περιβάλλοντος επικύρωσε την απόφαση αυτή, αφότου είχε δημοσιεύσει την πολεοδομική απόφαση.

Οι ενδιαφερόμενοι προσέφυγαν στα σλοβακικά δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβακίας ζήτησε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) να διευκρινίσει το περιεχόμενο του δικαιώματος του κοινού να μετέχει στις διαδικασίες αδειοδοτήσεως σχεδίων τα οποία έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Με σημερινή απόφασή του, το ΔΕΕ  διαπιστώνει ότι η πολεοδομική απόφαση σχετικά με τη δημιουργία του ΧΥΤΑ είναι ένα από τα μέτρα βάσει των οποίων θα ληφθεί η τελική απόφαση αδειοδοτήσεως ή μη αδειοδοτήσεως της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Σε αυτήν, μεταξύ άλλων περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου, τους όρους που τίθενται στον φορέα εκμεταλλεύσεως για να περιορίσει τις επιπτώσεις αυτές κλπ.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το ΔΕΕ,  περιέχει πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία αδειοδοτήσεως στις οποίες το ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό δικαστήριο διευκρινίζει ότι η άρνηση να τεθεί στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού η πολεοδομική απόφαση δεν δύναται να δικαιολογηθεί με επίκληση της προστασίας της εμπιστευτικότητας εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών.

Το Δικαστήριο υπογραμμίζει ακόμη ότι το ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει να διαθέτει το σύνολο των σχετικών πληροφοριών ήδη από το στάδιο της πρωτοβάθμιας διοικητικής διαδικασίας, πριν ληφθεί μια πρώτη απόφαση, αρκεί οι πληροφορίες αυτές να είναι διαθέσιμες σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

Τράτσα Μάχη

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=493204

Speak Your Mind