Γνωμοδότηση ΝΣΚ 669-2004

nsk

Απαγόρευση χορήγησης άδειας εργασίας σε καταδικασθέντες για ποινικά αδικήματα. α) Η απαγόρευση χορήγησης άδειας εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στους καταδικασθέντες για ποινικά αδικήματα που αφορούν τα ναρκωτικά κατ’ άρθρο 3 του Ν 2518/1997, ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία, ο αιτών την άδεια έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους, για ποινικό αδίκημα που αφορά τα ναρκωτικά, από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 12 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 659-2004

nsk

Αρμοδιότητα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταδυτικού Κέντρου. Την αποφασιστική αρμοδιότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταδυτικού Κέντρου έχει η Λιμενική Αρχή Ύδρας, μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης. Γνωμ. ΝΣΚ 659-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 632-2004

nsk

Χαρακτηρισμός περιοχών ως ορεινών και προβληματικών για τον καθορισμό του τύπου των κυκλοφοριακών συνδέσεων των πρατηρίων εμπορίας υγρών καυσίμων με τις οδούς. Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως ορεινής και προβληματικής με σκοπό τον καθορισμό του τύπου της κυκλοφοριακής σύνδεσης των πρατηρίων εμπορίας υγρών καυσίμων με τις οδούς στις οποίες έχουν πρόσωπο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και κριτήρια, αλλά αυτό ερευνάται κατά περίπτωση και εναπόκειται στην εύλογη και αιτιολογημένη κρίση … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 630-2004

nsk

Περιβαλλοντική αδειοδότηση οχλούσας δραστηριότητας εντός οικισμού προϋφιστάμενου του 1923. Δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτή η περιβαλλοντική αδειοδότηση για την επέκταση του ΑΗΣ Χανίων, που συνίσταται στην εγκατάσταση και λειτουργία νέου αεριοστρόβιλου, διότι πρόκειται για απαγορευμένη οχλούσα δραστηριότητα, εφόσον, όμως, προηγουμένως διαπιστωθεί αρμοδίως ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τα όρια του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 627-2004

nsk

Τουριστικοί λιμένες. Επιτρέπεται η παράταση της περιόδου κατασκευής των έργων που προβλέπεται στην από 10-5-2001 σύμβαση παραχώρησης του τουριστικού λιμένα Πυθαγορείου Σάμου προς εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου με αυτή δημόσιου σκοπού με νέα γραπτή συμφωνία. Η διάρκεια της παράτασης θα συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη μετά από την εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων της υπόθεσης. Κατά το χρόνο της παράτασης οι συμβαλλόμενοι θα έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που σύμφωνα με τη σύμβαση … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 622-2004

nsk

Κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι και μετατροπή βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης. Φορολογική μεταχείριση αυτών στην φορολογία κεφαλαίου. α) Οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται κατά τον εκάστοτε κρίσιμο χρόνο φορολογίας. β) Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ημιυπαίθριου χώρου στην υποβαλλόμενη φορολογική δήλωση καθόσον αυτός δεν περιλαμβάνεται στην επιφάνεια του ακινήτου. Αντίθετα … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 609-2004

nsk

Υποχρέωση παρακατάθεσης δικηγορικής αμοιβής σε δίκη καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως για την συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Η Υπηρεσία (ΥΠ.ΠΟ.) υποχρεούται να παρακαταθέσει εκτός από την δικαστικώς καθορισθείσα προσωρινή τιμή μονάδος αποζημιώσεως και την δικηγορική αμοιβή που καθορίσθηκε από το δικαστήριο, διότι τότε μόνο υπάρχει καταβολή στο δικαιούχο της πλήρους αποζημιώσεως και επομένως και συντέλεση της συγκεκριμένης απαλλοτριώσεως. Γνωμ. ΝΣΚ 609-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 568-2004

nsk

Καθορισμός ζώνης λιμένα. Η χερσαία ζώνη λιμένα δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει εκτάσεις που δεν έχουν τον χαρακτήρα αιγιαλού (και ενδεχομένως παραλίας) και ως εκ τούτου δεν είναι επιτρεπτό κατά τον καθορισμό της να περιληφθεί σ’ αυτή θαλάσσια έκταση που βρίσκεται στη συνέχεια του αιγιαλού, έστω κι αν στη θαλάσσια αυτή έκταση προγραμματίζεται να διενεργηθούν προσχώσεις και να μετατραπεί σε αιγιαλό. Εάν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή του διοικητικά καθορισθέντος αιγιαλού, η μεταγενέστερη χάραξη … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 539-2004

nsk

Ανταλλαγή ακινήτου ΟΤΑ, που απεκτήθη από την εφαρμογή του κοινωνικού συντελεστή, ως αποζημίωση για την συντέλεση απαλλοτριώσεως, προς απόκτηση κοινοχρήστων χώρων. Προκειμένου για πολεοδομικές απαλλοτριώσεις προς απόκτηση κοινοχρήστων χώρων, που κηρύσσονται με τις διατάξεις του Ν 1337/1983, εφαρμόζονται για τα μη ρυθμιζόμενα ζητήματα συμπληρωματικώς οι διατάξεις του Ν 2882/2001. Δυνατότητα ανταλλαγής ακινήτων των ΟΤΑ για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης, για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων. … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 529-2004

nsk

Ιδιοκτησιακό καθεστώς της εκτάσεως του «ΚΑΑΥ Ηγουμενίτσας». Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λόγω της νομίμου παραχωρήσεως σε αυτό της συγκεκριμένης δημοσίας εκτάσεως από το Υπουργείο Γεωργίας, έχει το δικαίωμα της πλήρους και αποκλειστικής διοικήσεως, διαχειρίσεως και χρήσεως της εκτάσεως αυτής, η οποία ανήκε και εξακολουθεί να ανήκει κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. Γνωμ. ΝΣΚ 529-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 491-2004

nsk

Χρήση κτιρίου για στέγαση δημόσιας υπηρεσίας (ΚΕΑ Βόλου) στην χερσαία ζώνη λιμένα Βόλου. Η χρήση κτιρίου, για στέγαση δημόσιας υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα, γίνεται χωρίς αντάλλαγμα, επί κατασκευής του όμως το Δημόσιο αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη, άλλως καταβάλλει αυτήν κατά τον τρόπο που θα συμφωνηθεί. Γνωμ. ΝΣΚ 491-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 466-2004

nsk

«Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων» ΠΔ της 15.6.1994 (ΦΕΚ 632 Δ’). Απομάκρυνση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Η διάταξη του άρθρου 3 παρ.7 του από 15.6.94 Π.Δ/τος «Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων», κατ’ εφαρμογή της οποίας η λειτουργία των αναφερομένων σ’ αυτήν εγκαταστάσεων έπρεπε να έχει ήδη διακοπεί από 27.6.2004, κατισχύει της (γενικής) διάταξης του άρθρου 7 του Ν 2965/01 και ουδόλως επηρεάζεται από τις … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 452-2004

nsk

Υπαγωγή επιχείρησης εκμετάλλευσης Λατομείου αδρανών υλικών στις διατάξεις της παρ.5 και του β’ εδαφίου της παρ.8 του άρθρου 20 του Ν 2115/1993. Η επιχείρηση εκμετάλλευσης Λατομείου αδρανών υλικών «.... ΕΠΕ» υπάγεται στις ρυθμίσεις των διατάξεων της παρ.5 και του β εδαφίου της παρ.8 του άρθρου 20 του Ν 2115/1993 και δεν κωλύεται η υποβολή σήμερα της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης διευθέτησης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος στο χώρο εγκατάστασής της. Γνωμ. ΝΣΚ 452-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 440-2004

nsk

Λατομεία. Παραχώρηση κατά κυριότητα δημόσιας δασικής εκτάσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 παρ.5 εδαφ.γ’ του Ν 998/1979. Νόμιμη η βάσει της διατάξεως του άρθρου 57 Ν 998/1979 παραχώρηση κατά κυριότητα δημόσιας δασικής εκτάσεως σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που νόμιμα ασκεί μεταλλευτική ή λατομευτική δραστηριότητα σε όμορη έκταση, με σκοπό την ανέγερση στην παραχωρούμενη έκταση μονίμων εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά την δραστηριότητα αυτή. Γνωμ. ΝΣΚ 440-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 422-2004

nsk

Yπαίθρια διαφήμιση – Αρμοδιότητα καθορισμού χώρων. Απαγορεύεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, ενώ επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στα πεζοδρόμια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Επιτρέπεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης στα στέγαστρα στάσεων, σε σημείο που δεν αποσπούν την προσοχή των οδηγών. Ο καθορισμός των χώρων προβολής υπαίθριας διαφήμισης γίνεται από τα όργανα της Περιφέρειας αυτοβούλως. Γνωμ. ΝΣΚ 422-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 421-2004

nsk

Ρυμοτομικό σχέδιο. Τροποποίηση προς αποχαρακτηρισμό ακινήτου, το οποίο έχει δεσμευθεί για την ανέγερση σχολείου. Είναι δυνατή η τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, προς αποχαρακτηρισμό οικοπέδου που δεσμεύθηκε για την ανέγερση σχολικού κτιρίου, εφόσον παρήλθε εύλογος χρόνος από την δέσμευση χωρίς να ακολουθήσει η συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η πάροδος δεκατεσσάρων ετών από τη δέσμευση συνιστά παρέλευση ευλόγου χρόνου. Γνωμ. ΝΣΚ 421-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 367-2004

nsk

Σχέδια πόλεων, ρυμοτομική απαλλοτρίωση – άρση, εισφορά σε γη. Το άρθρο 11 παρ.5 του Ν 3212/03 που προσέθεσε στην παρ.2 του άρθρου 20 του Ν 2508/97 περ.ε’, σύμφωνα με το οποίο ιδιοκτησίες που είχαν ενταχθεί στα σχέδια πόλεως κατά το ΝΔ 17.7/16.8.1923, και στις οποίες αίρεται η ρυμοτομική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε με την ένταξη στο σχέδιο, σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων, υποχρεούνται σε εισφορά σε γη, σύμφωνα με τα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο αυτό, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 346-2004

nsk

Εφαρμογή διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων στους χώρους ζώνης λιμένα. Στις μισθώσεις χώρων εντός της ζώνης λιμένα ανεξάρτητα αν είναι περίφρακτοι ή όχι, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων. Γνωμ. ΝΣΚ 346-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 343-2004

nsk

Αντικατάσταση αγροτεμαχίου, που προήλθε από αναδασμό λόγω καταστροφής του με παραχώρηση άλλου ακινήτου του αναδασμού του οποίου ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος. Δεν είναι εφικτή η ανάλογος εφαρμογή του άρθρου 25 Ν 1644/1986, που αφορά την αντικατάσταση κληροτεμαχίου με άλλη διαθέσιμη ή κοινόχρηστη έκταση που κατέστη ακατάλληλο για καλλιέργεια συνεπεία καταστροφής του από χείμαρρο κλπ, για την αντικατάσταση αγροτεμαχίου που παραχωρήθηκε κατόπιν αναδασμού μεταγενέστερα δε κατέστη μερικώς ακατάλληλο … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 342-2004

nsk

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων εντός αυτού. Αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για άσκηση ποινικής διώξεως κατ’ άρθρο 433 του Π.Κ. α) Δεν απαιτείται χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας για το Κεντρικό Κτίριο Αφίξεων του Αεροδρομίου, δοθέντος ότι για την έκδοση οποιασδήποτε συναινέσεως, άδειας λειτουργίας, άδειας ή εγκρίσεως από τις αναφερόμενες στο άρθρο 10.1 της Συμβάσεως Αναπτύξεως Αεροδρομίου, δεν … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 310-2004

nsk

Τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής. Δεν απαγορεύεται η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης τουριστικού λιμένα με πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο με πρωτοβουλία του οποίου έγινε η χωροθέτηση, αν το τελευταίο ως κύριος παράκτιου ακινήτου συμπράξει για την εκούσια μεταβίβαση της κυριότητας στο Δημόσιο κατά το μέρος που αυτό περιλαμβάνεται στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα και μεταβιβάσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από την πράξη χωροθέτησης. Γνωμ. ΝΣΚ 310-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 303-2004

nsk

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής. Μεταβίβαση άδειας σκοπιμότητας και ειδικής άδειας λειτουργίας. 1) Η διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι την ημερομηνία υποβολής του ερωτήματος από τη Διοίκηση, σχετικά με την έκδοση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου ραδιοϊσοτόπων είναι νόμιμη, καθόσον η έκδοση της νέας άδειας λειτουργίας θα επιφέρει αυτοθρόως την κατάργηση της προγενέστερης άδειας, τόσο σκοπιμότητας όσο και λειτουργίας. 2) Η αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία … [Read more...]

Πέθανε ο Ορέστης Δουμάνης της «Ελληνικής Αρχιτεκτονικής»

doumanis

Ο ιδρυτής των δύο μακροβιότερων και εγκυρότερων περιοδικών αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, ο Ορέστης Δουμάνης άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. «Στη δεκαετία του 1960, ο Δουμάνης υπηρέτησε τον στόχο της μεταρρύθμισης μέσω της καθαρής στράτευσης υπέρ του μοντέρνου. Δεν αμφιταλαντεύτηκε: θεώρησε ότι ο εντόπιος νεοπαραδοσιακός ακαδημαϊσμός και η παρακμή του γούστου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τα εργαλεία μιας κρυστάλλινης νεωτερικής ανασυγκρότησης. Επέλεξε την αντίσταση … [Read more...]

ΥΠΕΚΑ: Καμία ανησυχία για όσους τακτοποίησαν αυθαίρετα με τον Ν. 4014/11

afthaireta

Αντιμέτωπο με μια ωρολογιακή βόμβα η οποία κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα ακόμη και τα θεμέλια της νέας νομοθετικής ρύθμισης για τα αυθαίρετα, της οποίας η διαβούλευση ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή (28/4/2013) βρίσκεται το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Μετά την απόφαση-κόλαφο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) ενάντια στην «τακτοποίηση» αυθαιρέτων - χθες Μ. Τετάρτη, κεκλεισμένων των θυρών η Ολομέλεια έκρινε κατά πλειοψηφία αντισυνταγματικό τον Ν … [Read more...]