Γνωμοδότηση ΝΣΚ 298-2004

 

nskΚαζίνο. Επέκταση.

Με βάση τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 της 2096/9-12-1994 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β 994), με την οποία παραχωρήθηκε η άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καζίνου …. και της αντίστοιχης διάταξης της από 3-4-1995 σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και Ανώνυμης Εταιρίας, επιτρέπεται η επέκταση του Καζίνου … , τόσο του χώρου καζίνου (κύριου και επικουρικού) όσο και του αριθμού και του είδους των παιχνιδιών αυτού, από το ξενοδοχείο «….» στο οποίο λειτουργεί και σε άλλη θέση (ξενοδοχείο «….»), εντός των εγκαταστάσεων του συγκροτήματος …., με την προϋπόθεση ότι θα πρόκειται περί ενός ενιαίου Καζίνου, με ενιαία Διεύθυνση και με ενιαίο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης, τα παιχνίδια θα πρέπει να είναι από αυτά που επιτρέπει ο νόμος να παίζονται στα Καζίνα, να τηρηθούν οι προδιαγραφές ελάχιστου λειτουργικού χώρου παιχνιδιών που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Τ/6736/1-7-2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες άδειες καταλληλότητας κλπ. Η επέκταση αυτή πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας της λειτουργίας των Καζίνων, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τον Υπουργό Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γιατί αποτελεί τροποποίηση της αρχικής Υπουργικής απόφασης με την οποία παραχωρήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Καζίνου αυτού. (πλειοψ.)

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 298-2004

Speak Your Mind