Γνωμοδότηση ΝΣΚ 342-2004

 

nskΔιεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων εντός αυτού. Αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για άσκηση ποινικής διώξεως κατ’ άρθρο 433 του Π.Κ.
α) Δεν απαιτείται χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας για το Κεντρικό Κτίριο Αφίξεων του Αεροδρομίου, δοθέντος ότι για την έκδοση οποιασδήποτε συναινέσεως, άδειας λειτουργίας, άδειας ή εγκρίσεως από τις αναφερόμενες στο άρθρο 10.1 της Συμβάσεως Αναπτύξεως Αεροδρομίου, δεν προβλέπεται άλλη διαδικασία πέραν της οριζομένης στο άρθρο 10.3 της συμβάσεως, οι επιχειρήσεις όμως που λειτουργούν στο Κεντρικό Κτίριο Αφίξεων του Αεροδρομίου και οι οποίες ασκούν δραστηριότητες μη αναγόμενες στη γενική λειτουργία και διεύθυνση του αεροδρομίου, οφείλουν να αιτούνται την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, εφόσον τούτο προβλέπεται και επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, η έκδοση δε αυτού πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους ισχύοντες κατά περίπτωση κανονισμούς πυροπροστασίας.
β) Σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές, που διεξάγονται από επιχειρήσεις εντός του ακινήτου του αεροδρομίου σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, η χρήση των οποίων δεν σχετίζεται άμεσα με την λειτουργία του αεροδρομίου, ως αερολιμένα, εφόσον από τις ειδικές διατάξεις, με τις οποίες καθορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των ως άνω αδειών, συναινέσεων ή εγκρίσεων προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και πιστοποιητικό της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την πιστοποίηση της λήψεως των απαιτούμενων μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι υποχρεωτική ή έκδοση τούτου.
γ) Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές αναλυτικώς ορίζονται στο άρθρο 1 του ΠΔ 210/1992, έχει δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να ελέγχει τις μελέτες πυρασφάλειας των κτιρίων που βρίσκονται στο ακίνητο του αεροδρομίου, να ενεργεί αυτεπάγγελτα έλεγχο σ’ αυτά οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, για την ορθή εφαρμογή των μελετών και τη καλή λειτουργία των συστημάτων πυροπροστασίας που προβλέπονται σ’ αυτές και να υποδεικνύει, όπου δεν απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία μελέτη πυροπροστασίας, τα κατά την κρίση της κατάλληλα μέτρα πυρασφάλειας, περαιτέρω δε, εφόσον διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες προς άσκηση ποινικής διώξεως κατά των υπαιτίων.
δ) Για την ενεργητική πυροπροστασία κατά την μελέτη και κατασκευή οποιουδήποτε κτιρίου στο ακίνητο του αεροδρομίου, στα πλαίσια της συμβάσεως αναπτύξεως του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτής, οι οποίες υπερισχύουν των διατάξεων του ΠΔ 71/1988 που ίσχυαν κατά την ημερομηνία ενάρξεώς της, πλην όμως, εφόσον η εν συνεχεία λειτουργία ή δραστηριότητα αυτού δεν ανάγεται στη γενική λειτουργία και διεύθυνση του αεροδρομίου, πριν από την έναρξη της λειτουργίας ή δραστηριότητας αυτής απαιτείται να ληφθεί ίδιο πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον κατά την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται τούτο.

Γνωμ. ΝΣΚ 342-2004

Speak Your Mind