Γνωμοδότηση ΝΣΚ 346-2004

 

nskΕφαρμογή διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων στους χώρους ζώνης λιμένα. Στις μισθώσεις χώρων εντός της ζώνης λιμένα ανεξάρτητα αν είναι περίφρακτοι ή όχι, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων.

Γνωμ. ΝΣΚ 346-2004

Speak Your Mind