Γνωμοδότηση ΝΣΚ 440-2004

 

nskΛατομεία. Παραχώρηση κατά κυριότητα δημόσιας δασικής εκτάσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 57 παρ.5 εδαφ.γ’ του Ν 998/1979. Νόμιμη η βάσει της διατάξεως του άρθρου 57 Ν 998/1979 παραχώρηση κατά κυριότητα δημόσιας δασικής εκτάσεως σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που νόμιμα ασκεί μεταλλευτική ή λατομευτική δραστηριότητα σε όμορη έκταση, με σκοπό την ανέγερση στην παραχωρούμενη έκταση μονίμων εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά την δραστηριότητα αυτή.

Γνωμ. ΝΣΚ 440-2004

Speak Your Mind