Γνωμοδότηση ΝΣΚ 298-2004

nsk

Καζίνο. Επέκταση. Με βάση τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 της 2096/9-12-1994 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β 994), με την οποία παραχωρήθηκε η άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καζίνου .... και της αντίστοιχης διάταξης της από 3-4-1995 σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και Ανώνυμης Εταιρίας, επιτρέπεται η επέκταση του Καζίνου ... , τόσο του χώρου καζίνου (κύριου και επικουρικού) όσο και του αριθμού και του είδους των παιχνιδιών αυτού, από το ξενοδοχείο «....» στο οποίο λειτουργεί … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 297-2004

nsk

Προσωρινές λυόμενες κατασκευές ειδικών προδιαγραφών (πέργκολες) επί του αιγιαλού και της παραλίας. Έννοια έργων. Οι κατασκευές (προσωρινές λυόμενες κατασκευές ειδικών προδιαγραφών) που περιγράφονται στο υπ αριθ. 5127/20-8-2003 έγγραφο των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων ΑΕ (ΕΤΑ), εμπίπτουν στην έννοια του έργου εκτελουμένου στον αιγιαλό, η εκτέλεση του οποίου υπόκειται στις προϋποθέσεις του άρθρου 14 Ν 2971/2001, διότι με την τοποθέτηση κατόπιν εκσκαφής υπό την στάθμη του εδάφους των … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 277-2004

nsk

Έγκριση εργασιών ανεγέρσεως αποθηκευτικών χώρων επί ακινήτου κειμένου εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Το Υπουργείο Πολιτισμού, κατά δεσμία αρμοδιότητα, θα πρέπει να απορρίψει το αίτημα της εταιρείας «.... Α.Ε.», δεδομένου ότι η ανέγερση αποθήκης πρώτων υλών και ετοίμου προϊόντος, επιφανείας 4.742,04 τ.μ. επί ακινήτου, κειμένου εντός περιοχής κηρυγμένης ως αρχαιολογικού χώρου και χαρακτηρισμένης από το από 20-2-2003 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 199/6-3-2003 τ.Δ ) ως Β2, για την οποία υποβλήθηκε από την … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 215-2004

nsk

Κατάσχεση από το Δημόσιο. Παραχωρήσεις από Δημόσιο για δημιουργία βιομηχανικών μονάδων (ιχθυοτροφείου). Η επιβληθείσα κατ’ εφαρμογή του ΚΕΔΕ κατάσχεση επί ακινήτου, που έχει παραχωρηθεί στην οφειλέτιδα εταιρία κατά τις ειδικές διατάξεις του Ν. Δ/τος 221/1974, δεν είναι νόμιμη, ενόψει των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 1 παρ.6 και 7 του ως άνω Δ/τος. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 215-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 212-2004

nsk

Δήμοι-Κοινότητες. Δυνατότητα ανέγερσης σχολικών κτιρίων και επίσπευσης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, για τον ίδιο σκοπό, μετά την ισχύ του άρθρου 6 παρ.24 του Ν 2240/1994, με το οποίο παρασχέθηκε η σχετική αρμοδιότητα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ και μετά την ισχύ του άρθρου 6 παρ.24 του Ν 2240/1994, εξακολουθούν να έχουν συντρέχουσα, με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αρμοδιότητα, προς ανέγερση σχολικών κτιρίων και επίσπευση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τον … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 140-2004

nsk

Παραδοσιακός οικισμός – Όροι δόμησης – Καθορισμός ορίων – Αρμοδιότητα Νομάρχη. Ο χαρακτηρισμός οικισμού, ως παραδοσιακού, ο καθορισμός των ορίων αυτού και ο καθορισμός ορίων δόμησης, γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.2 του Συντάγματος, τυχόν δε εκδοθείσα απόφαση του οικείου Νομάρχη, προς ρύθμιση των θεμάτων αυτών, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 140-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 137-2004

nsk

Αιγιαλός – Επανακαθορισμός οριογραμμής. Σφάλμα κατά τον επανακαθορισμό. Υπάρχει δυνατότητα επαναχάραξης της οριογραμμής, λόγω εσφαλμένης χάραξης το έτος 1979, εφόσον διαπιστωθεί αρμοδίως ότι έχει γίνει διάβρωση της ακτής πριν από την κατ’ έτος 1979 επαναχάραξη και ότι τα κτίσματα είχαν ανεγερθεί εκτός του τμήματος του αιγιαλού, όπως αυτό ήταν κατά το έτος 1971, που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 137-2004 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 615-2005

nsk

Παραχώρηση της νέας Ιχθυόσκαλας Χίου. Η παραχώρηση των εγκαταστάσεων της νέας Ιχθυόσκαλας Χίου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 2971/2001. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 615-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 609-2005

nsk

Αντάλλαγμα προς παραχώρηση απλής χρήσεως αιγιαλού – παραλίας. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση της απλής χρήσεως αιγιαλού – παραλίας σε όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθορίζεται με βάση την ανώτερη τιμή του δίκλινου δωματίου που προτείνεται από κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση και εγκρίνεται από τον Ε.Ο.Τ. (πλειοψ.) Γνωμοδότηση ΝΣΚ 609-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 603-2005

nsk

Αρμοδιότητα για την χορήγηση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερα από 200 καθίσματα, στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητος των οργανισμών λιμένων και λιμενικών ταμείων. Υπό το πρίσμα των κειμένων και εφαρμοστέων διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 9 του ΑΝ 2520/1940 (ΦΕΚ Α΄ 273), 3 του Ν 2323/1995 (ΦΕΚ Α΄ 145) και 23-25 της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ.3 αυτού εκδοθείσης υπ’ αριθμ. 3131/17/96/28-2-1997 κοινής αποφάσεως των … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 602-2005

nsk

Οριοθέτηση υδατορεμάτων και δόμηση πλησίον των. Αρμόδιο όργανο για την επικύρωση της οριοθετήσεως υδατορεμάτων είναι κατά κανόνα ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας. Η δόμηση πλησίον των υδατορεμάτων βασίζεται στην οριοθέτησή τους (προσωρινή ή οριστική). Γνωμοδότηση ΝΣΚ 602-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 582-2005

nsk

Χορήγηση αντιγράφων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας για το ραδιοτηλεοπτικό πάρκο του Ν. Θεσ/νίκης, καθώς και οι εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων ή ειδικών επιστημόνων που αποτέλεσαν τη δικαιολογητική βάση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης είναι διοικητικά έγγραφα – Έννοια βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου – Οι παραπάνω μελέτες δεν εμπίπτουν σ’ αυτό – Υποχρέωση της Διοίκησης για χορήγηση αντιγράφων. Γνωμοδότηση … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 562-2005

nsk

Ανάρτηση έκθεσης και διαγράμματος καθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. Η ανάρτηση της έκθεσης και του διαγράμματος καθορισμού του αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 5 παρ.5 εδ.γ’ Ν 2971/2001, πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με την κίνηση της διαδικασίας δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του καθορισμού αυτού. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 562-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 539-2005

nsk

Δυνατότητα ή μη σύναψης από την Κτηματική Εταιρία Δημοσίου ομολογιακών δανείων του Ν 3156/2003 με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω Τραπέζης. Η συσταθείσα με το Ν 973/79 Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου ως δημόσια επιχείρηση λειτουργούσα χάριν του δημοσίου συμφέροντος δεν μπορεί με μόνη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής επικαλούμενη τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 Ν 3156/2003 να εκδώσει ομολογιακό δάνειο με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω Τραπέζης, ούτε με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού κατ’ επίκληση της … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 537-2005

nsk

Έννοια «αγροτικών εκμεταλλεύσεων» για την καταβολή επιχορήγησης σ’ αυτές κατ’ άρθρο 36 του Ν 2459/1997. Στον όρο «αγροτικές εκμεταλλεύσεις», ο οποίος αναφέρεται στην κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 36 του Ν 2459/1997 εκδοθείσα υπ’ αριθ. 18171/Β.1027/16.5.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεών τους, περιλαμβάνονται οι οικονομικά οργανωμένες γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις είτε ανήκουν σε ένα ή … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 534-2005

nsk

Απόφαση Νομάρχη για την κήρυξη αναδασωτέας καμένης δασικής εκτάσεως. Εξαίρεση μη δασικών τμημάτων. Για την εξαίρεση από την αναδάσωση μη δασικών τμημάτων εντός της καμένης έκτασης δεν αρκεί η αόριστη αναγραφή στο σώμα της απόφασης ή ακόμη και στο υπόμνημα του σχεδιαγράμματος της φράσης «εξαιρούνται όλες οι γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στα όρια της καμένης έκτασης», αλλά αντιθέτως οι εξαιρούμενες εκτάσεις θα πρέπει με την απόφαση που κηρύσσει την αναδάσωση να … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 421-2005

nsk

Επίταξη – Αναγκαστική μίσθωση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». Είναι δυνατή η επίταξη των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», καθώς και των υπηρεσιών του αναγκαιούντος προσωπικού σε περίπτωση πολέμου, κρίσεων και ταχύτατα εξελισσομένων καταστάσεων που απαιτούν άμεση κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες καταστάσεις μπορεί να εξελιχθούν σε πολεμικά γεγονότα. Εν καιρώ ειρήνης, η ανάγκη των Ενόπλων Δυνάμεων για την εξυπηρέτηση των εθνικών σχεδίων … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 416-2005

nsk

Έκδοση ομολογιών για αποζημίωση απαλλοτρίωσης βάσει του ν.δ/τος 2185/1952 προς αποκατάσταση ακτημόνων. Είναι σύννομη η έκδοση υπουργικής απόφασης για έκδοση ομολογιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ/τος 2185/1952. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 416-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 395-2005

nsk

Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. Η Επιτροπή καθορισμού των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, στην περίπτωση κατά την οποία προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία, που καταδεικνύουν κατά την άποψή του, εσφαλμένη χάραξη των σχετικών ορίων, οφείλει να τα εξετάσει ακόμη και πριν την υπογραφή της επικυρωτικής απόφασης και την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 395-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 386-2005

nsk

Έκδοση οικοδομικής άδειας – Χάραξη αιγιαλού και παραλίας. Δεν είναι αναγκαία η χάραξη αιγιαλού και παραλίας πριν την έκδοση οικοδομικής αδείας για ακίνητο που κείται εντός του σχεδίου πόλεως και απέχει μέχρι εκατό μέτρα από την ακτογραμμή. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 386-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 346-2005

nsk

Δυνατότητα ή μη νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων κατασκευών, που έγιναν εντός αρχαιολογικών χώρων. Κατάτμηση γηπέδου σε μικρότερα γήπεδα άνω των 4.000 τ.μ. εκάστου, προ της ισχύος του Ν 3212/2003 και μεταγενέστερη σύσταση πραγματικής δουλείας μεταξύ του πωλητού που παρακράτησε στην κυριότητά του εδαφική λωρίδα άνω των 4.000 τ.μ. και των αγοραστών των επί μέρους κατατμηθέντων γηπέδων, από μόνη της δεν παραβιάζει το άρθρο 20 ΝΔ 17.7/16.8.1923, πλην εναπόκειται στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά γνώμη του … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 341-2005

nsk

Δυνατότητα ή μη νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων κατασκευών, που έγιναν εντός αρχαιολογικών χώρων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 341-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 335-2005

nsk

Προσωρινές λυόμενες κατασκευές ειδικών προδιαγραφών (πέργκολες) επί του αιγιαλού και της παραλίας - Έννοια έργου. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 335-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 320-2005

nsk

Παραχώρηση κατά κυριότητα δασικής έκτασης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 320-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 318-2005

nsk

Επανακαθορισμός αιγιαλού – Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 318-2005   … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 315-2005

nsk

Απαλλοτρίωση ακινήτου υπέρ του Δημοσίου με δαπάνες ΤΕΘΑ μόνο για κάλυψη στρατιωτικών αναγκών. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 315-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 306-2005

nsk

Ερωτήματα σχετικά με ακίνητο κείμενο εντός της Ζώνης Α΄ Προστασίας κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 306-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 256-2007

nsk

Η τροποποίηση της διοικητικής πράξης καθορισμού της Ζώνης Λιμένα Ραφήνας, μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης με την οποία εξαιρείται ιδιοκτησία τρίτων από την έκταση της Ζώνης, πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν 2971/2001. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 256-2007 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 227-2005

nsk

Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 227-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 225-2005

nsk

Δήμευση και καταστροφή επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 225-2005 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 222-2005

nsk

Νομιμοποίηση παρανόμου κτίσματος επί χερσαίας ζώνης λιμένος υπό την ισχύ του Ν 2971/2001. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 222-2005 … [Read more...]

Ένα βήμα πιο κοντά τα γεωτρύπανα στο Ιόνιο

idrogonanthrakes

Εξελίξεις – πιθανότατα μέσα στο μήνα – θα έχουμε στους πρώτους διαγωνισμούς open door για την έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου σε τρεις περιοχές σε Ιωάννινα, Κατάκολο και Πατραϊκό. Πρόκειται για τους διαγωνισμούς που ανοίγουν εκ νέου την αγορά υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, μετά από αδράνεια δύο δεκαετιών, και στους οποίους το στοίχημα της χώρας μας είναι διπλό: Καταρχάς να αξιοποιήσει τρεις περιοχές με πιθανό δυναμικό πετρελαίου που μπορεί να μην είναι εντυπωσιακό ως προς το μέγεθος … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 2011

stp1

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση εξαλείφει τις βεβαιότητες που μας συνόδευσαν, τουλάχιστον κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο. Οι πολίτες αμφιβάλλουν για το κατά πόσον το κράτος και η διοίκηση μπορούν να τους στηρίξουν. Η ίδια η διοίκηση έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα και τα στελέχη της τελούν σε διαρκή αβεβαιότητα την ώρα που καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας. Μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες η ανάγκη για επανακαθορισμό των σχέσεων κράτους-πολίτη καθίσταται … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 2010

stp1

Την ανάγκη να ενταθεί η θεσμική λειτουργία, η τήρηση των αρχών και των κανόνων του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην ετήσια έκθεση για το 2010. Έχοντας κατακλυστεί από αναφορές, μεταξύ των οποίων πολλές με αιτήματα για βοήθεια (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, άνεργοι, επιχειρηματίες σε κίνδυνο πτώχευσης κ.λπ.), ακόμη και για θέματα που δεν ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιότητάς του, ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ανησυχία του ότι υπό την πίεση των δυσμενών … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 2009

stp1

Η κρίση εντείνει τα προβλήματα της διοίκησης και πλήττει τη συνοχή της κοινωνίας μας, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2009, τη χρονιά με τον μεγαλύτερο αριθμό νέων υποθέσεων (13.433) από συστάσεως της ανεξάρτητης αρχής. Τα προβλήματα που καταγγέλλουν οι πολίτες σχετίζονται με δύο κυρίως κατηγορίες θεμάτων: την καθημερινή επαφή του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες (υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, φορολογία, περιβάλλον, έκδοση αδειών πάσης φύσεως, και … [Read more...]

Ετήσια Έκθεση 2008

stp1

Η έλλειψη αξιοπιστίας προς τους βασικούς θεσμούς της πολιτείας και οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δημιουργούν κλίμα δυσπιστίας και απογοήτευσης στις σχέσεις των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2008. Από τις συνολικά 10.954 νέες αναφορές πολιτών, (αύξηση 3,23% συγκριτικά με το 2007) προκύπτει ότι τα περισσότερα προβλήματα κατά το 2008 εντοπίσθηκαν στους δήμους (18,13%), στη διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής … [Read more...]

Ετήσια έκθεση 2007

stp1

Βαδίζοντας στην 2η δεκαετία της λειτουργίας του ο Συνήγορος του Πολίτη καλείται να διατηρήσει τα κεκτημένα της πρώτης δεκαετίας, υποστηρίζοντας δηλαδή τα δίκαια αιτήματα των πολιτών που προσφεύγουν σ' αυτόν, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με τη διοίκηση. Το 2007, το ποσοστό των εκτός αρμοδιοτήτων αναφορών έπεσε στο 27,5%, το μικρότερο των τελευταίων 8 ετών. Παράλληλα η Αρχή δέχτηκε 10.611 αναφορές παρουσιάζοντας μια αύξηση 15,62%, συγκριτικά με το … [Read more...]

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις».

logo

Εισάγουμε από σήμερα Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις». Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, την διευκόλυνση των επενδύσεων και της … [Read more...]

Έτσι θα γίνει η πώληση του Αστέρα

asteras

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την πώληση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, «Αστέρας Βουλιαγμένης», με την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας. Η προς αξιοποίηση έκταση καλύπτει σημαντικό τμήμα της χερσονήσου Μικρό Καβούρι στη Βουλιαγμένη και περιλαμβάνει τρεις ξενοδοχειακές μονάδες, δύο ιδιωτικές παραλίες και μία μαρίνα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το Arion Resort & Spa που διαθέτει 123 κλίνες, 58 μπανγκαλόους, εστιατόρια, … [Read more...]

Πρόοδος έργων στους πέντε οδικούς άξονες

roads

Περί το 1,5 δισ. ευρώ έχει καταβάλει το Δημόσιο από το 2008 έως σήμερα στις πέντε κοινοπραξίες στις οποίες παραχωρήθηκαν οι κυριότεροι αυτοκινητόδρομοι της χώρας. Επιπλέον, οι τρεις από τους πέντε έχουν εισπράξει το ίδιο διάστημα περισσότερα από 855 εκατ. ευρώ από διόδια (για τους άλλους δύο δεν δόθηκαν στοιχεία). Οι ενδιαφέρουσες αυτές πληροφορίες προκύπτουν από την απάντηση που έδωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών Σταύρος Καλογιάννης σε ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και … [Read more...]

“Ολυμπία Οδός”: Μόνο στην Πατρών – Κορίνθου θα ξαναξεκινήσουν οι εργασίες

olympiaodos

Την Τρίτη, όπως έχει γράψει το thebest.gr, ο υπουργός Ανάπτυξης είχε συνάντηση με τον επικεφαλής της Task Force Horst Reichenbach, στην οποία αναδείχτηκε, μεταξύ άλλων, το θέμα των αυτοκινητοδρόμων. Το υπουργείο Ανάπτυξης ευελπιστεί ότι τον Απρίλιο θα επανεκκινήσουν τα έργα στους 4 «παγωμένους» αυτοκινητοδρόμους, οι εργασίες των οποίων έχουν ανασταλεί εδώ και 1,5 – 2 χρόνια. Εξαίρεση αποτελεί ο Μορέας, ο οποίος ουδέποτε παρουσίασε πρόβλημα, σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του Φ. Φωτεινού στην … [Read more...]

Πουλάει το Gerakina Beach η Εθνική Τράπεζα

gerakina

Πρόσκληση ενδιαφέροντος απηύθυνε η Εθνική Τράπεζα για την πώληση του ξενοδοχείου Gerakina Beach, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων μονάδων στη περιοχή της Χαλκιδικής. Το ξενοδοχείο, 955 κλινών και 3 αστέρων, αναπτύσσεται σε 87 στρέμματα στη Γερακινή, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Ως ελάχιστη τιμή προσφοράς, η Εθνική έχει ορίσει τα 17 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 955 κλινών και 3 αστέρων, αναπτύσσεται σε έκταση 87 στρεμμάτων στον Συνοικισμό Γερακινής, στον Πολύγυρο. Ως … [Read more...]

Εγκρίθηκε τουριστική επένδυση 30 εκατ.

kea

Εγκρίθηκαν οι όροι δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος και των περιβαλλοντικών όρων αυτού από τις εταιρείες «Θέρισσος Χιλλς Α.Ε.» και «Ειδικού Σκοπού 24 Α.Ε.» του Oμίλου Dolphin Capital Investments στην περιοχή Βρόσκοπος της Τζιας με κοινή απόφαση που υπέγραψαν η υπουργός Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη, και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρος Καλαφάτης. Πρόκειται για επένδυση η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ομίλου θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. … [Read more...]

In re Stowe Highlands Merger/Subdivision Application

US-SC-Vermont

This appeal stemmed from litigation involving developer Stowe Highlands and its Resort Planned Unit Development (PUD) in the Town of Stowe. The Stowe Development Review Board (DRB) denied Stowe Highlands' application to amend the PUD by subdividing and then merging certain lots, including one designated for a hotel. The DRB concluded that the amendment amounted to a change in the permit conditions and that such amendment was not warranted because Stowe Highlands had not demonstrated an … [Read more...]

Roundstone Development, LLC v. City of Natchez

Roundstone Development, LLC, sought to develop an affordable-housing subdivision in the City of Natchez. The land which it sought to develop had two different zoning classifications: O-L (Open-Land) and R-1 (Single-Family Residential). The City’s Planning Commission denied Roundstone's site plan, finding that the O-L area must be rezoned R-1 before the development could be approved. The Mayor and Board of Alderman then denied Roundstone's rezoning request. The Circuit Court of Adams County and … [Read more...]

Zoning Bd. of Appeals of Sunderland v. Sugarbush Meadow, LLC

housing ac

An LLC filed an application for a comprehensive permit with the zoning board of appeals to build five three-story buildings with 150 rental apartments. The board denied the application. On appeal, the Housing Appeals Committee (HAC) vacated the board's decision and directed the board to issue a comprehensive permit. The superior court affirmed. The Supreme Court affirmed, holding (1) the HAC did not err in calculating the regional need for low and moderate income housing; (2) substantial … [Read more...]

Indian Harbor Ins. v. United States

US-CoA-FC

Indian Harbor sought reimbursement under the National Defense Authorization Act of 1993, 106 Stat. 2315, 2371; 107 Stat. 1547, 1745 for environmental cleanup costs associated with the development of the former Marine Corps Air Station Tustin military base in southern California. The Court of Federal Claims determined that Indian Harbor failed to identify a “claim for personal injury or property” that triggered the government’s duty to indemnify and dismissed. The Federal Circuit reversed, … [Read more...]

CMR D.N. Corp. v. City of Philadelphia

US-CoA-3rg

In 1987, Waterfront purchased 5.3 acres in Philadelphia’s Central Riverfront District, zoned G-2 industrial. In exchange for rezoning to C-4 commercial, for a mixed-use, high-rise project, Waterfront agreed to restrictive covenants. When financing became possible in 2005, Waterfront obtained a permit for demolishing existing structures and constructing a 28-story apartment tower and entered into a financing agreement with a construction start date of February 2006. Waterfront had to postpone … [Read more...]

Στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Τουρισμού η ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων

olga

Την ανάπτυξη της ελληνικής γαστρονομίας, στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων του τουρισμού αποτελεί μία από τις άμεσες προτεραιότητες, όπως τόνισε η υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος Θήρας στο Μουσείο της Ακρόπολης, με την ευκαιρία της ανακήρυξης του 2013 ως Έτους Γαστρονομίας στη Σαντορίνη. Η υπουργός επισήμανε ότι στη στρατηγική ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού οι θεματικές ενότητες αποτελούν άμεση προτεραιότητα γιατί θα εμπλουτίσουν … [Read more...]