Γνωμοδότηση ΝΣΚ 407-2006

nsk

Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.). Έκταση απαγορεύσεως του άρθρου 12 ΑΝ 1563/1950, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 407-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 383-2006

nsk

Ιδιωτικές επενδύσεις. Διεκδίκηση επένδυσης ακινήτου. Επιστροφή ή μη εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση Δημοσίου σε περίπτωση εκνίκησης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 383-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 377-2006

nsk

Αρμοδιότητα για παράταση λειτουργίας λατομείου. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 377-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 373-2006

nsk

Δήμοι. Δυνατότητα παραχώρησης έκτασης του Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 260 ΔΚΚ, για στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 373-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 351-2006

nsk

Έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου. Απόδοση τούτου. Επανεξέταση με βάση νέα στοιχεία. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 351-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 343-2006

nsk

Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας, λόγω λιμενικών έργων και προσχώσεων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 343-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 338-2006

nsk

Διαδικασία προσαρτήσεως συνοικισμού σε Δήμο ή Κοινότητα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 338-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 322-2006

nsk

Παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Προϋποθέσεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 322-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 302-2006

nsk

Αποχαρακτηρισμός των εκτάσεων της ενιαίας κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας που εσφαλμένα περιελήφθησαν στα τεμάχια της οριστικής διανομής του αγροκτήματος «Κολύμπια Ρόδου», η οποία (διανομή) κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 145/1962 Π.Υ.Σ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 302-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 296-2006

nsk

Πράξεις του Δασάρχη χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δασικής ή μη, σε περιοχές που δεν έχει συνταχθεί δασολόγιο, κατ’ άρθρο 14 Ν 998/79. Γνωστοποίηση διατυπώσεων δημοσιότητας της πράξης στη Διοικητική αρχή. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 296-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 272-2006

nsk

Ένταξη ή μη στη ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας, με τη διαδικασία του επανακαθορισμού, της ιδιωτικής μαρίνας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 272-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 267-2006

nsk

Διαδικασία επιστροφής αποζημιώσεως σε περίπτωση ανακλήσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 267-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 265-2006

nsk

Ιδιωτικές επενδύσεις. Υπαγωγή επενδυτικών προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος κ.λπ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 265-2006 … [Read more...]

ΣτΕ 177-2012

ste1

Παράταση αναστολής εκδόσεως οικοδομικών αδειών -. Απόρριψη αίτησης ακύρωσης με την οποία παρατάθηκε για έξι μήνες η επιβληθείσα με υπουργική απόφαση αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών σε οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων. Κρίθηκε ότι εφόσον η επίδικη εξάμηνη παράταση της αναστολής, η οποία είχε επιβληθεί με την 7266/16-26.2.2009 απόφαση, δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο στο άρθρο 40 του ΚΒΠΝ ανώτατο χρόνο, η προσβαλλόμενη 34527/17.8-3.9.2009 απόφαση … [Read more...]

ΣτΕ 142-2012 Τμήμα Δ’

ste1

Παραπέμπεται στην Ολομέλεια το ζήτημα της συμφωνίας προς τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου, της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου και της προστασίας του περιβάλλοντος των διατάξεων του Ν. 3147/2003, με τις οποίες προβλέπεται η παραχώρηση αυθαιρέτως κατεχομένων εποικιστικών εκτάσεων. ΣτΕ 142-2012 (Τμ. Δ) … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 199-2006

nsk

Λιμένες. Χερσαία ζώνη. Δυνατότητα αποχαρακτηρισμού τμήματος χερσαίας ζώνης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 199-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 198-2006

nsk

Μετατροπή υφιστάμενου λιμενικού έργου σε ξενοδοχειακό λιμένα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 198-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 115-2006

nsk

Εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν 1428/1984 στις συμβάσεις μίσθωσης των ιδιωτικών λατομείων αδρανών υλικών. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 115-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 94-2006

nsk

Έννοια «υπαιθρίων» χώρων για την εφαρμογή του άρθρου 37 της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διατάξεως. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 94-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 53-2006

nsk

Αποχαρακτηρισμός ακινήτου εμφαινομένου σε ρυμοτομικό σχέδιο ως χώρος «παιδικής χαράς». Γνωμοδότηση ΝΣΚ 53-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 45-2006

nsk

Αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεως Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων για ανέγερση ξενοδοχείου σε περιοχή υπό ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 45-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 18-2006

nsk

Αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεως Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων για ανέγερση ξενοδοχείου σε περιοχή υπό ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 18-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 13-2006

nsk

Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας. Έννοια του όρου «τεχνικά έργα» για την εφαρμογή της διατάξεως της παρ.1 περ.στ’ του άρθρου 9 του Ν 2971/2001. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 13-2006 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 453-2010

nsk

Ιδιοκτησιακό καθεστώς έκτασης νήσου Κρήτης – Μοναστηριακή Περιουσία. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 453-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 452-2010

nsk

Κατάργηση ή μη των υφιστάμενων προ του ΓΟΚ 1985 διαταγμάτων όρων δομήσεως, με τα οποία καθορίζεται ποσοστό καλύψεως μικρότερο του 70% (ρύθμιση άρθρου 8 παρ. 1 Ν 1577/1985) – Ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν 2831/2000. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 452-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 451-2010

nsk

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. – Σύνταξη των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.4 του Ν 2664/1998 τοπογραφικών διαγραμμάτων, που είναι εξαρτημένα στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΄87 – Αρμόδιοι μηχανικοί. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 451-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 449-2010

nsk

Αναπτυξιακές συμβάσεις - Ισχύς του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης, από την Ανώνυμη Τουριστική Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ», του έμπροσθεν των εγκαταστάσεών της, τμήματος αιγιαλού και παραλίας, που βρίσκεται στο Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 449-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 412-2010

nsk

Χορήγηση άδειας επέκτασης βιομηχανικής – βιοτεχνικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν 3325/2005. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 412-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 387-2010

nsk

Εργαστήρια φυσικοθεραπείας – Λειτουργία ή μη σε περιοχή αμιγούς κατοικίας – Έκδοση ή μη οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης του χώρου που προορίζεται για χρήση κατοικίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 387-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 380-2010

nsk

Αναθεώρηση οικοδομικής άδειας – Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. ή σε Φ.Μ.Α. της μεταβίβασης ιδιοκτησίας, η οποία αποτελεί προσθήκη (καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση ή σε βάθος) σε ανεγειρόμενη οικοδομή με άδεια εκδοθείσα το 2005. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 380-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 360-2010

nsk

Δημόσια έκταση – Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Εφαρμογή ή μη του άρθρου 12 του Ν 3208/2003. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 360-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 349-2010

nsk

Συνεχόμενα άρτια οικόπεδα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 349-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 348-2010

nsk

Ιδιοκτησιακό καθεστώς έκτασης στη Ραφήνα Αττικής – Συμβιβαστική επίλυση της ένδικης διαφοράς μεταξύ Ελλ. Δημοσίου και κληρονόμων Δ.Κ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 348-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 334-2010

nsk

Αρμοδιότητα επιβολής προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές στη χερσαία ζώνη λιμένα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 334-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 307-2010

nsk

Απαλλοτρίωση ακινήτων – Τ.Α.Π.Α. – Αποφάσεις προσδιορισμού προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδας – Παρακατάθεση αποζημίωσης – Χρονικός προσδιορισμός έναρξης προθεσμίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 307-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 290-2010

nsk

Ξενοδοχεία - Διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 περιπτ. γ, υποπ. i, ii του Ν 3299/2004, όπως ισχύει, που αφορούν ενισχυόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες του τομέα τουρισμού. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 290-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 281-2010

nsk

Μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ΚΤΕΟ που βρίσκεται σε περιοχή γενικής κατοικίας ή πολεοδομικού κέντρου. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 281-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 260-2010

nsk

Δυνατότητα εκτέλεσης έργων δασικής αναψυχής σε αναδασωτέες και δασωτέες εκτάσεις. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 260-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 249-2010

nsk

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mη συντέλεση - Αυτοδίκαιη άρση κατόπιν δικαστικής απόφασης - Δυνατότητα τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου - Υποχρέωση ή μη για αντιστάθμισμα κοινοχρήστων χώρων - Εισφορά γης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 249-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 248-2010

nsk

Κατάταξη των μονάδων απεξάρτησης–ξενώνων επανένταξης «18 άνω» ως προς την πολεοδομική τους λειτουργία, σε σχέση με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο Δήμο Ψυχικού. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 248-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 229-2010

nsk

Έκδοση οικοδομικών αδειών εντός της παραχωρηθείσης ζώνης λιμένα από τον «Ο.Λ.Π. ΑΕ» προς την Ανώνυμη Εταιρεία Αποκλειστικού Σκοπού (ΑΕΑΣ). Γνωμοδότηση ΝΣΚ 229-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 222-2010

nsk

Εκποίηση ιδιωτικού δάσους. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 222-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 215-2010

nsk

Κήρυξη έκτασης αναδασωτέας που τελεί σε νόμιμο καθεστώς αλλαγής χρήσης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 215-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 192-2010

nsk

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης. Δυνατότητα πραγματοποίησης ΜΣΔ. Δυνατότητα έγκρισης χορήγησης τίτλου ΜΣΔ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 192-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 179-2010

nsk

Χώροι στάθμευσης στο υπόγειο κτίριο του Ολυμπιακού Κέντρου Γαλατσίου – Νομιμοποίηση μεταλλικής κατασκευής με την οποία έχει στεγαστεί το ως άνω Κέντρο. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 179-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178-2010

nsk

Ανέγερση ΙΚΤΕΟ – Έκδοση οικοδομικής άδειας – Έννοια «γηπέδου» κατ άρθρο 2 παρ.12 του ΓΟΚ και 36 του Ν 2963/2001. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 178-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 148-2010

nsk

Σφαγεία – Επέκταση ετήσιας δυναμικότητας – Έκδοση ή μη άδειας σκοπιμότητας για τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας σφαγείου – Έλεγχος τήρησης και εφαρμογής των ισχυουσών περιβαλλοντικών και υγειονομικών διατάξεων. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 148-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 135-2010

nsk

 Χορήγηση ή μη από το Δημόσιο αντιγράφων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υπέβαλε εταιρεία σε ανταγωνίστρια αυτής, κατόπιν αιτήσεως – Προστασία πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε νόμιμα κατοχυρωμένα δικαιώματα – Έννοια «απορρήτου». Δεδομένου ότι εκ μέρους της εταιρείας «…ΑΕ» προβάλλεται εντελώς αορίστως ότι αυτή έχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, και μάλιστα χωρίς καθόλου να εξειδικεύεται σε τι ακριβώς συνίσταται το δικαίωμα αυτό, η διοίκηση οφείλει να επιτρέψει στην εταιρεία … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 116-2010

nsk

Πρόστιμο ρύπανσης υδάτων και παραβίασης της νομοθεσίας για τα ύδατα. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 116-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 78-2010

nsk

Αρμοδιότητα για έκδοση βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 78-2010 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 62-2010

nsk

Προϋποθέσεις κτιριακής υποδομής για τη χορήγηση σε Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης της ειδικής άδειας άσκησης της δραστηριότητας διαμεσολάβησης για εξεύρεση θέσης εργασίας. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 62-2010   … [Read more...]

Φορολόγηση εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες

stp1

O Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης αναφορών που αφορούν τον τρόπο φορολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εκτάσεων γης που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες. Επειδή από τη διερεύνηση των υποθέσεων και την αλληλογραφία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το Δασαρχείο Πεντέλης και τη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ανέκυψε ένα γενικότερο ζήτημα για τη φορολόγηση των εκτάσεων αυτών. Πόρισμα 14530-2002 … [Read more...]

Ειδική έκθεση για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη με αφορμή σημαντικό αριθμό αναφορών και τηλεφωνικών καταγγελιών για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, διαπίστωσε ότι υφίσταται επιστημονική αμφιβολία ως προς το εύρος και την έκταση των πιθανολογούμενων κινδύνων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Με τις προτάσεις επιδιώκεται η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ώστε αφενός να περιορισθούν … [Read more...]

Ηχορύπανση από νυχτερινό κέντρο

stp1

Παράλειψη του δήμου να σφραγίσει προσωρινά ή και οριστικά νυχτερινό κέντρο στο οποίο είχαν βεβαιωθεί 23 παραβιάσεις του ωραρίου λειτουργίας μουσικής από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Πόρισμα 13027-2003 … [Read more...]

Παράνομοι αεροψεκασμοί δακοκτονίας στην Κέρκυρα

stp1

Στη νήσο Κέρκυρα διενεργήθηκαν αεροψεκασμοί δακοκτονίας με το οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο Fenthion, κατά τα έτη 1999-2002, με υπουργικές αποφάσεις που επέτρεπαν την εφαρμογή μεικτού συστήματος δακοκτονίας κατ’ εξαίρεση για τη νήσο, υπό την προϋπόθεση της τήρησης συγκεκριμένων όρων. Οι υπουργικές αποφάσεις εκδόθηκαν παρά την ύπαρξη αντίθετης σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά παράβαση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ (ΠΔ115/1997). Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε τόσο από τον Υπουργό … [Read more...]

Επιπτώσεις από την λειτουργία ελαιοτριβείου, στο Δ.Δ. Μενδενίτσας του Δήμου Μώλου της Ν. Φθιώτιδας

stp1

Διερεύνηση αναφοράς σχετικά με την έκδοση άδειας λειτουργίας ελαιοτριβείου δίχως να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως η ουσιαστική τήρηση περιβαλλοντικών όρων, η απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τα όρια του οικισμού, η μη διάθεση των αποβλήτων στους φυσικούς αποδέκτες κλπ . Πόρισμα 16018-2001 … [Read more...]

Χωροθέτηση ΧΥΤΑ Μεσσηνίας

stp1

Διαμαρτυρία πολιτών για την επιλογή θέσης για κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Μεσσηνίας. Αμφισβήτηση της επιλογής χώρου, ο οποίος είναι σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. από τα όρια οικισμού, από το Ν.Σ. Μεσσηνίας, δίχως να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις. Πόρισμα 5761-2001 … [Read more...]

Έκδοση οικοδομικών αδειών στη ζώνη παραλίας στις Σπαρτιές Κεφαλονιάς

stp1

Διερεύνηση υπόθεσης εκτέλεσης εργασιών δόμησης σε καθορισθείσα ζώνη παραλίας, στην οποία ενώ είχε κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση, το Πολεοδομικό Γραφείο Κεφαλονιάς εξέδωσε οικοδομικές άδειες, ενώ αρνήθηκε να ικανοποιήσει αίτημα του πολίτη περί αναστολής οικοδομικών εργασιών, θεωρώντας τις εν λόγω άδειες σύννομες. Σε συνέχεια αναφοράς κατοίκου της περιοχής Σπαρτιών Κεφαλονιάς, ο ΣτΠ διερεύνησε υπόθεση εκτέλεσης εργασιών δόμησης σε καθορισθείσα ζώνη παραλίας, στην οποία ενώ είχε κηρυχθεί … [Read more...]

Επικινδυνότητα κοινοτικού δρόμου στις Πόρτες Περίθειας, Ν. Κέρκυρας

stp1

 Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από διερεύνηση της υπόθεσης επικινδυνότητας δρόμου εξαιτίας λατομικών εργασιών και την πραγματοποίηση αυτοψίας, ζήτησε από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να υπάρξει έλεγχος & ορθολογικός τρόπος διάθεσης των κονδυλίων καθώς και την αποκατάσταση του δρόμου με πραγματοποίηση κατάλληλων τεχνικών έργων. Παράλληλα ζήτησε να αντιμετωπιστεί το θέμα του παράνομου λατομείου με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Πόρισμα 1837-1999         … [Read more...]

Παράτυπη έκδοση οικοδομικής άδειας αυθαίρετες κατασκευές καθ΄ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά από τον Κτικάδο Τήνου σχετικά με την εκτέλεση παράνομων εργασιών δόμησης σε όμορό κτίσμα και την ορθή αποτύπωση των κοινοτικών δρόμων που περιβάλλουν το κτίσμα και το ύψος του κτιρίου. Από τη διερεύνηση της αναφοράς διαπιστώθηκαν από το Συνήγορο του Πολίτη οι παρακάτω πράξεις κακοδιοίκησης: Η κατάτμηση της αρχικής ενιαίας ιδιοκτησίας, Ο μελετητής παραποίησε ή παρέλειψε στοιχεία στα κατατεθέντα τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης, Η … [Read more...]

Οικοδόμηση σε «ανοικτά» οικοδομικά τετράγωνα οικοδομικού συνεταιρισμού. Οικοπεδοποίηση της έκτασης του πρώην στρατοπέδου Ντούνη

stp1

Διερεύνηση της νομιμότητας έκδοσης οικοδομικών αδειών σε εκτός σχεδίου δασική περιοχή εν μέρει αναδασωτέα, οικοδομούμενη ως εντός σχεδίου με το πρόσχημα ότι ανήκει στην ιδιοκτησία Συνεταιρισμού, και β) την οικοπεδοποίηση της εκτάσεως του πρώην στρατοπέδου Ντούνη από το Συνεταιρισμό «Νέα Αιολίς» και την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου. Ο ΣτΠ εξέτασε α) τη νομιμότητα της έκδοσης οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν σε εκτός σχεδίου δασική περιοχή εν μέρει αναδασωτέα, οικοδομούμενη ως εντός σχεδίου με … [Read more...]

Εγκατάσταση βουστασίου στην περιοχή της λίμνης Αλατζάκιολα, Νέστου Νομού Καβάλας

stp1

Πολίτες από την περιοχή της Χρυσούπολης Καβάλας, κατέθεσαν αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη με την οποία διαμαρτύρονταν για την εγκατάσταση βουστασίων δίπλα στη λίμνη «Αλατζάγκιολα» της Χρυσούπολης Καβάλας. Με την αναφορά ζητούσαν αφενός να ελεγχθεί η νομιμότητα των ενεργειών της διοίκησης σχετικά με την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και αφετέρου να διαπιστωθεί εάν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, επεσήμαναν την έλλειψη των μηχανισμών … [Read more...]

Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμάτων (ΧΥΤΑ) Καρδίτσας

stp1

Πολίτης αμφισβήτησε τη νομιμότητα απόφασης προέγκρισης χωροθέτησης ΧΥΤΑ από τη Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, θεωρώντας ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες για τη χορήγησή της διαδικαστικές φάσεις της κατάρτισης περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η διαμεσολάβηση του ΣτΠ διαπίστωσε διαδικαστικές παρατυπίες στην χορήγηση της προέγκρισης χωροθέτησης και αφετέρου η Ν.Α. Καρδίτσας ήδη δρομολόγησε τις νόμιμες διαδικασίες για την κατάρτιση … [Read more...]

Αυθαίρετη διάνοιξη δρόμου πλησίον του αιγιαλού. Παράνομη ένταξη επιχείρησης στο πρόγραμμα αγροτουρισμού τουριστικών καταλυμάτων

stp1

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι ιδιώτες παράνομα προέβησαν σε διάνοιξη δρόμου σε μικρή απόσταση από τον αιγιαλό με την υποστήριξη της Κοινότητας Βίβλου Νάξου, ενώ οι υπηρεσίες της Ν/Α Νάξου  δεν κοινοποίησαν ως όφειλαν  τις εκθέσεις αυτοψίας  αυθαίρετων κατασκευών. Επίσης διαπίστωσε ότι δεν πληρούνται οι  προϋποθέσεις εξαίρεσης από την  κατεδάφιση τμήματος οικοδομής καθώς και  ότι δεν  υπήρχαν  οι  προϋποθέσεις ένταξης  επιχείρησης στο  πρόγραμμα αγροτουρισμού,  καθώς δεν πληρούνταν οι … [Read more...]

Πράξεις εφαρμογής στον οικισμό Περιβόλια Ρεθύμνου

stp1

Καταστρατήγηση του νομοθετικού πλαισίου κατά τη διαδικασία σύνταξης και κύρωσης των Μεμονωμένων Πράξεων Εφαρμογής στην περιοχή των Περιβολίων Ρεθύμνου, καθώς και προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται από τη σύνταξη και εφαρμογή των Μ.Π.Ε. Εξαιτίας των διαδικασιών οι οποίες συνιστούν "πράξη κακοδιοίκησης" θίγονται έννομα αγαθά και συμφέροντα των συγκεκριμένων πολιτών, ενώ διαπιστώνονται ευθύνες της διοίκησης για τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν από τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων … [Read more...]

Επιχωμάτωση χειμάρρου και παράνομη λειτουργία Α.Σ.Π. ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. στο Κοκκάρι Σάμου

stp1

Αναφορά πολιτών της περιοχής Κοκκάρι Σάμου, κατέθεσαν αναφορά, για μη εφαρμογή από τη ΔΕΗ και τη Νομαρχία Σάμου απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τη διευθέτηση και επίχωση χειμάρρου εντός οικοπέδου της ΔΕΗ. Ο ΣτΠ διαπίστωσε μεταξύ άλλων και παραβάσεις της διαδικασίας έγκρισης μελέτης διευθέτησης του χειμάρρου, αλλά και της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης, υποβολής ΜΠΕ και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και μη συμμόρφωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου με απόφαση της … [Read more...]

Επιχωμάτωση χειμάρρου και παράνομη λειτουργία Α.Σ.Π. ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. στο Κοκκάρι Σάμου

stp1

Αναφορά πολιτών της περιοχής Κοκκάρι Σάμου, κατέθεσαν αναφορά, για μη εφαρμογή από τη ΔΕΗ και τη Νομαρχία Σάμου απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τη διευθέτηση και επίχωση χειμάρρου εντός οικοπέδου της ΔΕΗ. Ο ΣτΠ διαπίστωσε μεταξύ άλλων και παραβάσεις της διαδικασίας έγκρισης μελέτης διευθέτησης του χειμάρρου, αλλά και της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης, υποβολής ΜΠΕ και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και μη συμμόρφωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου με απόφαση της … [Read more...]