Γνωμοδότηση ΝΣΚ 497-2000

nsk

Πολεοδομία. Δυνατότητα χορήγησης οικοδομικής άδειας σε παραχωρηθέν από το Δημόσιο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο γήπεδο στην Οία. Δεν είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και συγκεκριμένα πισίνας προς εξυπηρέτηση ξενοδοχειακής μονάδας σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο γήπεδο του οικισμού της Οίας στη νήσο Θήρα, έστω και αν αυτό παραχωρήθηκε από το Δημόσιο προς αξιοποίηση της επιχείρησης. Γνωμ. ΝΣΚ 497-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 490-2000

nsk

Πολεοδομία. Αντιμετώπιση πολεοδομικώς ως ενιαίων ή ανεξαρτήτων συνεχόμενων οικοπέδων, περιελθόντων με το αυτό συμβόλαιο στους αυτούς εξ αδιαιρέτου συγκυρίους. Πλείονα οικόπεδα, άρτια και οικοδομήσιμα, περιλαμβανόμενα σε δώδεκα συνολικά οικοδομικά τετράγωνα εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, μεταβιβασθέντα από το Δημόσιο σε πλείονες αγοραστές κατά το αυτό ποσοστό εξ αδιαιρέτου, μπορούν να αντιμετωπιστούν, κατόπιν σχετικής αίτησης, πολεοδομικώς ως ενιαία και συνεχόμενα ανά οικοδομικό τετράγωνο. Γνωμ. … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 479-2000

nsk

Ακίνητα εκτός σχεδίου. Δυνατότητα και προϋποθέσεις έναρξης ή συνέχισης της λειτουργίας των εκτός σχεδίου πόλεως παρόδιων εγκαταστάσεων μετά την ισχύ του άρθρου 7 του Π.Δ.401/93. Είναι δυνατή η έγκριση ή συνέχιση της λειτουργίας, των εκτός σχεδίου πόλεως παρόδιων εγκαταστάσεων, μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 7 του Π.Δ.401/93, με προσαρμογή στις δυνατότητες του οικείου γηπέδου, εφόσον κατά την 31-12-90 βρισκόντουσαν σε λειτουργία ή πληρούσαν μία από τις αναφερόμενες υπό στοιχεία α,β,γ του πιο … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 474-2000

nsk

Διατηρητέα. Ετοιμόρροπα. Εργασίες επισκευαστικές. Το ΥΠ.ΠΟ. έχει εκ του νόμου (άρθρα 24 παρ.1 Σ, 52 κ.ν. 5351/1932, 1 παρ.1 ν.1469/1950) τη δυνατότητα να επέμβει και να εκτελέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όλα τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη άμεσα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της ενδεχόμενης κατάρρευσης του διατηρητέου συγκροτήματος Κλωναρίδη - Φιξ στα Πατήσια, ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, εκτός από την εργασία περίφραξης του μνημείου, για την οποία έχει υποβληθεί … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 460-2000

nsk

Μεταλλεία. Αναστολή εκτελέσεως αποφάσεως εκπτώσεως μισθώτριας από τα δικαιώματά της επί δημοσίου μεταλλείου. Κατά τη διάρκεια δικαστικής αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως εκπτώσεως μισθώτριας από τα δικαιώματά της επί δημοσίου μεταλλείου η απόφαση εκπτώσεως είναι προσωρινά ανενεργός και συνεπώς η μισθώτρια διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εκ της μισθώσεως, το δε Δημόσιο δικαιούται να ελέγχει αυτήν και να της επιβάλλει ποινές και επίσης να εξετάσει αίτημά της για έγκριση … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 455-2000

nsk

Πολεοδομία. Οικοδομική άδεια. Αναθεώρηση. Εκπτωτος εργολάβος. Παρεμπίπτων έλεγχος ιδιοκτησίας. Δεν χορηγείται αναθεώρηση οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί στο όνομα του αιτούντος εργολάβου, κατασκευαστού πολυκατοικίας κατά το σύστημα αντιπαροχής, όταν ο οικοπεδούχος, με τον οποίο έχει υπογράψει εργολαβικό προσύμφωνο, αλλά όχι πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και έχει κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο, κατά ρητό όρο της συμφωνίας τους, λόγω μη έγκαιρης εκτέλεσης του έργου. Κατά τον … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 447-2000

nsk

Αιγιαλός. Παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού σε Δήμο. Εκμίσθωση αιγιαλού από παραχωρησιούχο. Ο Δήμος είτε υπό την εκδοχή ότι ενήργησε καθ υπέρβαση της κατ άρθρο 49 παρ.3 Ν.1416/1984 εκδοθείσας απόφασης του Νομάρχη περί παραχωρήσεως σ αυτόν της χρήσεως αιγιαλού είτε υπό την εκδοχή ότι ουδέν δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του αιγιαλού απέκτησε δυνάμει της κατ αρχήν ανυπόστατης αλλά και μη νόμιμης παραχωρήσεως, δεν εδικαιούτο να εκμισθώσει σε τρίτο την ως άνω παραχωρηθείσα σ αυτόν κατά χρήση έκταση … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 406-2000

nsk

Δωδεκανησιακό Δίκαιο. Κοίτη χειμάρρου. Αποβολή κοινόχρηστου χαρακτήρα. Περιέλευση στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Τρόπος καταχώρησης στο Κτηματολογικό Βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου. Η κοίτη χειμάρρου, στα Δωδεκάνησα, που εδώ και πολλά χρόνια έπαψε να χρησιμοποιείται κατά τον κοινόχρηστο προορισμό της οριστικώς και μονίμως, απέβαλε τον χαρακτήρα της ως κοινής χρήσεως πράγμα, περιέρχεται στα δημόσια περιουσιακά κτήματα (ιδιόκτητα του Δημοσίου) και καταγράφεται στα οικεία Βιβλία … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 401-2000

nsk

Κοινωφελή Ιδρύματα. Σύσταση. Έγκριση σχεδίου Π.Δ/τος. Το σχέδιο του Π.Δ/τος "Περί εγκρίσεως σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΘΗΣ Γ.ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ και κύρωση του Οργανισμού αυτού" που υποβλήθηκε, μπορεί να εγκριθεί, αφού συμπληρωθεί με τα παρακάτω: "Το σύνολο των εγκαταστάσεων της Γεωργικής Σχολής Κωφαλάλων θα ανεγερθεί σε εκτάσεις που δεν υπόκεινται στις δεσμεύσεις της δασικής νομοθεσίας. Το ίδιο ισχύει και για την ανοικοδόμηση του … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 396-2000

nsk

Αρχαιότητες. Ρυμοτόμηση απαλλοτριωμένων ακινήτων. Η ρυμοτόμηση αρχαιολογικού χώρου δεν είναι νόμιμη. Γνωμ. ΝΣΚ 396-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 376-2000

nsk

Πολεοδομία - Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας. Υποχρέωση ή μη της Διοίκησης προς συμμόρφωση σε ακυρωτική απόφαση του Σ.τ.Ε., ενόψει επιγενόμενης μεταβολής του οικείου νομοθετικού καθεστώτος. Δεν υφίσταται υποχρέωση της Διοίκησης, όπως συμμορφούμενη προς απόφαση του Σ.τ.Ε., η οποία διαπίστωσε την αυτοδίκαιη άρση χαρακτηρισμού περιοχής ως Ζ.Ε.Π. και της αντίστοιχης πολεοδομικής μελέτης λόγω μη υπογραφής της προβλεπόμενης σύμβασης με τον ανάδοχο φορέα, εκδόσει πράξεις ανάκλησης των οικείων Π.Διαταγμάτων, … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 373-2000

nsk

Δάση. Κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων σε δασική έκταση. Πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης. Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Θα επιδιωχθεί δια της δικαστικής οδού η εξαφάνιση των συγκεκριμένων δικαστικών αποφάσεων. Πρέπει να χωρήσει βεβαίωση με την προσήκουσα διαδικασία των ποσών της ειδικής αποζημίωσης, που έχουν επιβληθεί με τα Πρωτόκολλα οικείου Δασαρχείου κατά του Αλ.Γκίκα, κατά των οποίων δεν έχουν ασκηθεί προσφυγές. Γνωμ. ΝΣΚ 373-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 371-2000

nsk

Δάση. Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ Ο.Τ.Α. Δεν επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών και δασικών εκτάσεων υπέρ Ο.Τ.Α. α και β βαθμού. Γνωμ. ΝΣΚ 371-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 368-2000

nsk

Αρχαιολογικοί χώροι. Έλεγχος νομιμότητας σχετικά με παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου ευρισκομένου εκτός των τειχών του Επταπυργίου Θεσσαλονίκης. Είναι δυνατή η εκμίσθωση του χώρου τούτου από το ΥΠ.ΠΟ./ Τ.Α.Π.Α., εφόσον προηγουμένως συναινέσει και εγκρίνει μιά τέτοια μίσθωση η Κ.Ε.Δ. κατά τις κείμενες γι αυτήν διατάξεις. Γνωμ. ΝΣΚ 368-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 361-2000

nsk

Αποκατάσταση ακτημόνων. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ανάκληση. Το Δημόσιο πρέπει να ανακαλέσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την 34927/7-3-1953 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για αποκατάσταση ακτημόνων κτηνοτρόφων, σύμφωνα με το Ν.Δ.2185/52. Γνωμ. ΝΣΚ 361-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 346-2000

nsk

Οι κατασκευές αλιευτικών καταφυγίων στο Άγιον Όρος ορθώς έχουν ενταχθεί σαν δημόσια έργα στο Κοινοτικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα PESCA 1994-1999 για την Ελλάδα. Η εκτέλεση των εν λόγω έργων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν.1198/81 και του π.δ.1231/81 από το Κέντρο Διαφυλάξεως της Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΔΑΚ) από το οποίο ασκούνται και όλες οι αρμοδιότητες παντός Υπουργείου ή Αρχής, που ανάγονται στη μελέτη και εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων. Γνωμ. ΝΣΚ 346-2000 … [Read more...]