Γνωμοδότηση ΝΣΚ 336-2000

nsk

Δημόσια κτήματα. Αιγιαλός. "Εγχώρια περιουσία νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων". Ο αιγιαλός στα Κύθηρα και Αντικύθηρα ήτο ανέκαθεν κοινόχρηστο δημόσιο κτήμα ανήκον κατά το άρθρο 423 του Ιονίου Πολιτικού Κώδικος και άρθρα 967-968 Α.Κ. στο Δημόσιο και όχι στην "επιχώριο" περιουσία των ως άνω νήσων. Οι παλαιοί αιγιαλοί στα Κύθηρα και Αντικύθηρα (οι τόποι, όσους αφήνει η θάλασσα αποσυρομένη) ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου βάσει του άρθρου 423 του Ιονίου Πολιτικού Κώδικα και την ειδική … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 333-2000

nsk

Αιγιαλός. Παραχώρηση της χρήσεως αυτού. Ανανέωση ή παράταση της παραχωρήσεως. Η παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως του αιγιαλού κατά τους όρους της παραχωρητηρίου πράξεως. Ανανέωση ή παράταση της εν λόγω παραχωρήσεως είναι δυνατή μόνον όταν τούτο προβλέπεται δια ειδικής διατάξεως. Γνωμ. ΝΣΚ 333-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 329-2000

nsk

Αρχαιολογικοί χώροι. Ζητήματα περί την τέλεση μυστηρίων στον Ιερό Ναό Αγ.Δημητρίου Μυστρά. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυστρά με την οποία κηρύχθηκε ως πολιούχος της πόλεως αυτής ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή μη νομικού ερείσματός της, δεν υπερισχύει των περί προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος διατάξεων. Το ΥΠ.ΠΟ. σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης επέμβασης κλπ οιουδήποτε προσώπου ή οργάνου στο άνω αρχαιολογικό μνημείο, έχει δικαίωμα να ζητήσει την κατά … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 326-2000

nsk

Ιχθυόσκαλες. Εκτέλεση έργων επέκτασης και εκσυγχρονισμού των ιχθυοσκαλών του Δημοσίου. Τα έργα επεκτάσεως και εκσυγχρονισμού των δημοσίων ιχθυοσκαλών, υλοποιούνται μεν υπό του φορέως διοικήσεως και διαχειρίσεως των ιχθυοσκαλών, δαπάναις όμως πάντοτε του Δημοσίου και συνεπώς η κυριότης των έργων αυτών ανήκει στο Δημόσιο. Δεν απαιτείται χρηματοδοτική συμμετοχή του φορέως διοίκησης και διαχείρισης των δημοσίων ιχθυοσκαλών των έργων εκσυγχρονισμού αυτών (ιχθυοσκαλών) όταν αυτά ενταχθούν σε σχετικά … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 325-2000

nsk

Αιγιαλός. Πραγματοπαγής παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού. Μη υπαγωγή της "ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." στην διαιτησία του άρθρου 27 της από 22-7-1972 επενδυτικής σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και "ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ". Η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού κατ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ.2 άρθρου 3 Ν.4171/61 σύμφωνα με το άρθρο 22 της από 22-7-1972 σύμβασης και το άρθρο 8 της από 17-4-1979 αναθεωρητικής τοιαύτης μεταξύ "ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ" και Δημοσίου ισχύει και για την "ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 281-2000

nsk

Πολεοδομία. Δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας εντός οικισμού, προϋφισταμένου του 1923 και μη οριοθετημένου μέχρι σήμερα, επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας (γήπεδο ποδοσφαίρου "5Χ5") από ιδιώτη. Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία από ιδιώτη εντός του οικισμού Δαλαμανάρας Αργολίδας (προϋφισταμένου του 1923 και μη οριοθετημένου μέχρι σήμερα) γηπέδων ποδοσφαίρου "5Χ5", διότι η δραστηριότητα αυτή, ως οχλούσα επαγγελματική εγκατάσταση, υπάγεται, ανεξαρτήτως βαθμού οχλήσεως, … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 279-2000

nsk

Αρχαιολογικοί χώροι. Αυθαίρετα. Αντιμετώπιση κτισμάτων, ανεγερθέντων χωρίς άδεια σε αρχαιολογικό χώρο. Αιτήματα για ανέγερση κτίσματος σε ζώνη Β άρθρου 91 ν.1892/90. Αρμοδιότητα Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων και Κ.Α.Σ. Εάν το ΥΠ.ΠΟ. δεν εγκρίνει οριστικώς κάποια κατασκευή (ή εκτέλεση εργασιών) στο ακίνητο του αιτούντος, τότε η κατάσχεση αυτή θεωρείται ως αυθαίρετη κατ άρθρο 9 παρ.12 του ν.2557/1997 και εντεύθεν επέρχονται γι αυτήν οι οικείες συνέπειες της πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας. … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 277-2000

nsk

Επί ακινήτων είναι δυνατή η υπό του Δημοσίου κτήσις κυριότητος και εξ εκτάκτου χρησικτησίας (προγενέστερο δίκαιο). Έκτακτος χρησικτησία επί δημοσίων κτημάτων είναι δυνατή μόνον εφόσον η τριακονταετής παραγραφή αύτη συνεπληρώθη μέχρι της δημοσιεύσεως του Ν.Δ/τος της 22-4/16-5-1926. Η υπό του Δημοσίου χορήγησις αδείας λειτουργίας Καζίνου εις εταιρεία δεν νομιμοποιεί την ακυρότητα της προς αυτήν εισφοράς υπό εταίρου της (Δήμου), ακινήτου ανήκοντος εις το Δημόσιο. Γνωμ. ΝΣΚ 277-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 271-2000

nsk

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αυθαιρέτου του ν.1337/83, επί αλλαγής χρήσης ακινήτου χωρίς οικοδομική άδεια, όταν με τη νέα χρήση αλλάζουν μόνον οι φορολογικές εν γένει υποχρεώσεις και δημιουργούνται θέσεις στάθμευσης οχημάτων. Γνωμ. ΝΣΚ 271-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 270-2000

nsk

Κτίρια κοινής ωφελείας, κατά την έννοια του άρθρου 26 του ν.1337/83, θεωρούνται και όσα ανήκουν σε μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς φόρους εφ όσον εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται και εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσ/κης "ΑΝΑΤΟΛΙΑ", για τις οποίες μπορεί να εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο. Γνωμ. ΝΣΚ 270-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 248-2000

nsk

Γήπεδο άρτιο κατά παρέκκλιση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2α του από 24/31.5.1985 Π.Δ. εξακολουθεί να θεωρείται ως κατά παρέκκλιση άρτιο και συνεπώς οικοδομήσιμο, μετά τη μείωση που επήλθε λόγω μεταβίβασης τμήματός του 1.000 τ.μ. και την εν συνεχεία επανάκτησή του από τον αρχικό ιδιοκτήτη, δεδομένου ότι το εμβαδόν και οι διαστάσεις του δεν είχαν μειωθεί, πέραν των δια την κατά παρέκκλιση αρτιότητα απαιτουμένων ελαχίστων ορίων. (πλειοψ.) Γνωμ. ΝΣΚ 248-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 239-2000

nsk

Σε περίπτωση που παύσουν οι εργασίες στο ακίνητο για να γίνει αναθεώρηση αδείας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων η ΔΟΥ η οποία χορήγησε την βεβαίωση για ηλεκτροδότηση ακινήτου δεν υποχρεούται να προβεί σε ανάκληση της βεβαίωσης αυτής η οποία χορηγήθηκε νομίμως, συντρεχουσών των οριζομένων από τις οικείες διατάξεις του άρθρου 35 του ν.2238/94 προϋποθέσεων, αφού τέτοια υποχρέωση δεν προβλέπεται ούτε από τις γενικές ούτε από τις ειδικές διατάξεις. Γνωμ. ΝΣΚ 239-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 207-2000

nsk

Οι περιορισμοί στις χρήσεις και λειτουργίες που θέτει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε ακίνητα προστατευομένων οικισμών του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, δεσμεύουν τις συναρμόδιες υπηρεσίες άλλων φορέων, ως προς το εύρος των χρήσεων και λειτουργιών. Γνωμ. ΝΣΚ 207-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 189-2000

nsk

Η διάταξη της παρ.10 του άρθρου 20 του ν.2115/1993 δεν έχει έννοια εφαρμογής μετά την κρίση περί αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των παρ.2,3 και 4 του ίδιου άρθρου. Γνωμ. ΝΣΚ 189-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 169-2000

nsk

Το ΥΠ.ΠΟ. δεν έχει δυνατότητα και αρμοδιότητα, ελλείψει σχετικής νομοθετικής ρυθμίσεως, να επέμβει για να κατασκευασθεί, ανασκευασθεί η διατηρητέα όψη κατεδαφισθέντος, δυνάμει πρωτοκόλλου επικινδύνου ετοιμορροπίας, κτιρίου. Οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 52 κ.ν.5351/1932, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 παρ.5 ν.1337/1983, ανεξαρτήτως του εάν έχουν καταστεί ακόμη ενεργείς, λόγω μη εκδόσεως του προβλεπόμενου από αυτές πρ.δ/τος, αναφέρονται και ρυθμίζουν μόνον την περίπτωση επεμβάσεως για … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 165-2000

nsk

Η δημιουργία και ο καθορισμός οριογραμμής νέου αιγιαλού, μεταφέρει τον έως τότε αιγιαλόν (ήδη παλαιόν) από την κατηγορίαν των δημοσίου δικαίου-κοινοχρήστων εις την ιδιωτικού δικαίου περιουσίαν του Δημοσίου. β) Η περίληψις ακινήτων εις την ζώνην της παραλίας, συνεπάγεται την απαλλοτρίωσιν αυτών περί της οποίας τηρούνται τα κατά τον νόμον, εφόσον βεβαίως πρόκειται περί ιδιωτικού κτήματος και όχι, εφόσον πρόκειται περί δημοσίων εκτάσεων και δη παλαιού αιγιαλού άχρι τούδε κοινοχρήστου, ως εν … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 161-2000

nsk

Η συμμετοχή του Διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθμού στην Επιτροπή Αιγιαλού και Παραλίας και θέσεων Αμμοληψίας (στη θέση του Λιμενάρχη, όταν πρόκειται για αμμοληψία εκτός παραλιακών ή θαλάσσιων χώρων) που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ αριθμ. 1078204/927/ 0006Α/7-8-92 κ.υ.α. δεν είναι νόμιμη, αφού πρόκειται περί έργου που ανατέθηκε στην Αστυνομία με διατάξεις που δεν έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και δεν διατηρήθηκαν σε ισχύ με την … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 157-2000

nsk

Ο κανών του άρθρου 6 παρ.1,2 Ν.2690/1999 α) δεν τηρείται 1) επί εκδόσεως ΠΚΑ (άρθρο 115 ΠΔ 11/12.11.1929) και 2) καθορισμού αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού (άρθρο 2-3, 9 ΑΝ 2344/1940), β) τηρείται 1) επί εκδόσεως ΠΔΑ (άρθρο 2 ΑΝ 263/1968) και 2) επί εκδόσεως πρωτοκόλλου κατεδαφίσεως του άρθρου 24 παρ.3 ΑΝ 2344/1940 (κατά πλειοψηφίαν). Οίκοθεν νοείται ότι, και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ισχύει ο κανών (κατ αρχήν) είναι δυνατή η εξαίρεσις απ αυτού κατά συνδρομήν των όρων του νόμου … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 151-2000

nsk

Η εκδιδομένη κατ άρθρον 49 παρ.3 Ν.1416/84 απόφαση παραχώρησης κατά χρήση κοινοχρήστων χώρων του Δημοσίου σε Δήμους και Κοινότητες έχει χαρακτήρα ατομικής διοικητικής πράξης, η οποία ως μη κανονιστική δεν χρήζει δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Γνωμ. ΝΣΚ 151-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 150-2000

nsk

Υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.8 εδ.β του ν.2115/93, λατομείων αδρανών υλικών που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ.2 και 3 του ίδιου άρθρου, με αποκλειστικό, όμως, σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τούτο ανεξάρτητα από το αν έχει διανυθεί ή όχι η διετία που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παρ.8, η ρύθμιση του οποίου έχει κριθεί αντισυνταγματική (πλειοψ.). Γνωμ. ΝΣΚ 150-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 131-2000

nsk

Από της ενάρξεως ισχύος του α.ν.431/68 η διάταξη του άρθρου 31 ν.823/48 καταργήθηκε σιωπηρώς και συνεπώς και επί των κλήρων της περιοχής Ελληνικού Αττικής των ευρισκομένων εντός σχεδίου πόλεως, επιτρέπεται η κατάτμηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του α.ν.431/68. Γνωμ. ΝΣΚ 131-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 112-2000

nsk

Οι ακτήμονες καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι δεν απέκτησαν δικαίωμα κυριότητας επί των δασικών εκτάσεων των, προς αποκατάστασή τους, εκουσίως μεταβιβασθεισών προς αυτούς, από πρόσωπα μη έχοντα νόμιμο τίτλο ιδίας κυριότητας επ αυτών των εκτάσεων, επί των οποίων, αντιθέτως, προβάλλει βασίμως τέτοιο δικαίωμα το Ελλ.Δημόσιο. Γνωμ. ΝΣΚ 112-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 111-2000

nsk

Παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης της διαχείρισης της λίμνης Βιστωνίδας στην Ι.Μ. Βατοπαιδίου με νομοθετική ρύθμιση, και όχι με απλή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Με την ίδια νομοθετική ρύθμιση δύνανται να προβλέπονται ρητά ο τρόπος, η χρονική στιγμή, οι όροι και οι εν γένει λεπτομέρειες της διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της εν λόγω λίμνης όπως και η εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας επ αυτής καθώς και ο καθορισμός και ο τρόπος απόδοσης του μισθώματος στο Ελλ.Δημόσιο, ή, όπως, άλλωστε … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 110-2000

nsk

Επί διενεργουμένου ελέγχου λειτουργίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας Δήμου από την Δ/νση Επιθεώρησης του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν δύναται να χρησιμοποιούνται κατόπιν σχετικής εντολής της εν λόγω Δ/νσης όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προς υλοποίηση του ελέγχου αυτού. Η αρμοδιότητα των αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών της Πολεοδομικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Υπηρεσίας δύναται να ασκηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 Π.Δ.267/98 μόνο στην περίπτωση παραλείψεως κινήσεως της σχετικής διαδικασίας από … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 103-2000

nsk

Ακύρωση σιωπηρής άρνησης Διοίκησης για αποχαρακτηρισμό ιδιοκτησιών ως αθλητικών χώρων. Η Διοίκηση μπορεί να προβεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, σε αναγκαστική απαλλοτρίωση για δημόσια ωφέλεια ακινήτων εκ των άνω που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της ωφελείας αυτής (κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων). Η αιτιολογία για την κήρυξη τοιαύτης απαλλοτριώσεως πρέπει να είναι ειδική και πλήρης και να αποδεικνύεται από αυτή η πραγματική πρόθεση και δυνατότητα της Διοίκησης για τη συντέλεση της … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 95-2000

nsk

Δεν υπάρχει δυνατότητα ανακλήσεως της υπ αριθμ. 3207/1960 πράξεως-αποφάσεως της Επιτροπής Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Νομού Καβάλας, περί διαγραφής από τα κτηματολόγια ανταλλαξίμων της εκτάσεως 1.540.697 τ.μ. (τμήμα τσιφλικίου Βασιλάκι) και συνεπώς ούτε δυνατότητα επανακαταλήψεως και επαναγραφής του κτήματος αυτού στα κτηματολόγια. Γνωμ. ΝΣΚ 95-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 91-2000

nsk

Προϋποθέσεις παραχώρησης οικοπέδου διαχειριζόμενου από την Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας Θεσσαλονίκης σε αυθαίρετο κάτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Β.Δ.330/1960. Η κρίση για συνδρομή εξαιρετικής περίπτωσης, προκειμένου να προβεί αρμόδια υπηρεσία στην παραχώρηση ή μη του κατεχομένου οικοπέδου, αποτελεί εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, συνεκτιμωμένων κατά των προσωπικών δεδομένων του αιτούντα την παραχώρηση αυθαιρέτου κατόχου. Γνωμ. ΝΣΚ 91-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 58-2000

nsk

Αρχαιότητες. Δυνατότητα επέκτασης της άδειας αρχαιοπωλείου στη Μύκονο. Γνωμ. ΝΣΚ 58-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 52-2000

nsk

Η αρμόδια υπηρεσία, επειδή δεσμεύεται από την 23/1987 γνωμοδότηση του Γ.Σ.Δ.Κ. (και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις), δεν έχει τη δυνατότητα, παραλείποντας τον κατ αυτή τίτλο κτήσεως του Δημοσίου, να καταχωρήσει στα βιβλία δημοσίων κτημάτων το φερόμενο ως κληρονομιαίο τμήμα εκάστης των στο ερώτημα δύο εδαφικών εκτάσεων (του κτήματος Βεϊκου) με μοναδικό λόγο κτήσεώς του την κληρονομική διαδοχή. Είναι δυνατόν να προστεθεί στην, βάσει της άνω γνωμοδοτήσεως, καταγραφή των ανωτέρω εδαφικών εκτάσεων … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 49-2000

nsk

Η γνωμοδότηση αποφαίνεται επί ζητημάτων ανακυπτόντων εκ της εφαρμογής της νομοθεσίας περί Εθνικού Κτηματολογίου (νόμοι: 2308/1995, 2508/1997, 2664/1998), μεταξύ των οποίων ο τρόπος και το περιεχόμενο: α) της δηλώσεως της ακινήτου περιουσίας του Δημοσίου στο στάδιο της κτηματογραφήσεως, β) της υποβαλλομένης από το Δημόσιο ενστάσεως κατά της εγγραφής εμπραγμάτου δικαιώματος τρίτου επί ακινήτου, γ) της ασκουμένης προσφυγής κατά της αποφάσεως επί της ενστάσεως και δ) της ασκουμένης αγωγής. Γνωμ. … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 19-2000

nsk

Η Διοίκηση δύναται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ανεξαρτήτως παρόδου μακρού χρόνου, να ανακαλέσει πράξη, εξ υπαρχής άκυρη, με την οποία υπήχθη σε σχέδιο πόλεως έκταση οικοδομικού συνεταιρισμού αναγνωρισθείσα εκ των υστέρων κατά το μέγιστο μέρος αυτής ως δημόσιο και ιδιωτικό δάσος, αφού το σχέδιο πόλεως κατέστη εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστο. Γνωμ. ΝΣΚ 19-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 17-2000

nsk

Απευθείας εκποίηση προσκυρωτέου ανταλλαξίμου κτήματος. Εφαρμοστέες διατάξεις. Έκπτωση δικαιούχου εξαγοράς από τα αγοραστικά του δικαιώματα και προϋποθέσεις της μετά ταύτην εκποιήσεως του ανταλλαξίμου και διοικητικής αποβολής και ποινικής διώξεως του εξακολουθούντος να κατέχει τούτο εκπεσόντος. Γν. ΝΣΚ 17-2000 … [Read more...]

Exxon Mobil Corp. v. Albright

us-coa-maryland

In 2006, Exxon Mobil Corporation reported a leak of approximately 26,000 gallons of gasoline from the underground tanks at its fueling station in Jacksonville, Maryland. Hundreds of residents and business proprietors of Jacksonville (Appellees) subsequently filed suit against Exxon for damages stemming from the contamination of their water supply, other consequential effects, and alleged misrepresentations by Exxon. The jury awarded $496,210,570 in compensatory damages and $1,045,550,000 in … [Read more...]

Φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων…

investing

Στις μακρές συζητήσεις των στελεχών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με τους συμβούλους τους για το Ελληνικό ετέθη το εξής ζήτημα: Tι θα εξασφαλίσει ο μειοδότης, εκτός από το δικαίωμα που θα του παραχωρήσει το ελληνικό κράτος να υλοποιήσει ένα μάστερ πλαν με βάση τον σχετικό νόμο για τις χρήσεις γης και τις παρεκκλίσεις τους; Το ερώτημα έμοιαζε ακατανόητο μέχρι οι σύμβουλοι της ελληνικής κυβέρνησης να δουν την αντίστοιχη εμπειρία από γερμανικές πόλεις … [Read more...]

Μακρύς ο δρόμος των επενδύσεων για την Ιθάκη

invest

Σε χώρα πραγματικά φιλική προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις έχει σκοπό να μετατρέψει την Ελλάδα ο νέος επενδυτικός νόμος που κατατέθηκε προ ημερών στη Βουλή, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη. Οι ιστορίες παραφροσύνης στις οποίες ενεπλάκησαν δύο διεθνώς βραβευμένες επενδυτικές προσπάθειες, που αμφότερες κατάφεραν τις τελευταίες μέρες να φτάσουν στην «Ιθάκη» τους, αναδεικνύουν τον δρόμο που έχουμε ακόμα να καλύψουμε ώσπου να επιτευχθεί αυτός ο... χιλιοτραγουδισμένος … [Read more...]

Ο πρώτος αιώνας της σύγχρονης Αθήνας

athens

«Στη μέση του δρόμου που περνούσαμε, ορθωνόταν μια χουρμαδιά, τόσο ψηλή, που δεν έχω ξαναδεί. Ενας μικρός φράχτης από κούτσουρα γυρόφερνε τον κορμό της, αλλιώς θα την είχαν καταστρέψει οι Ελληνες, που όρθιοι στα παλιά τους αμάξια την προσπερνούσαν τρέχοντας, λες κι ήταν σε ιπποδρομίες. Απ’ όλα τριγύρω μας, η χουρμαδιά αυτή τράβηξε περισσότερο την προσοχή μας. Οι Ελληνες ας θυμούνται πάντα πως η χώρα τους είναι αυτή που γεφυρώνει την Ευρώπη με την Ανατολή και χρέος τους είναι να κρατούν κάθε … [Read more...]