Γνωμοδότηση ΝΣΚ 224-2001

nsk

Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτρίωσης για ίδρυση επαρχιακών βιομηχανιών. Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων για την ίδρυση ή επέκταση επαρχιακών βιομηχανιών που προβλέπονται από το άρθρο 10 του ΝΔ 2176/1952 κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΝΔ 797/1971, από δε της 6-5-2001, ημερομηνίας εφαρμογής του νέου Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (άρθρο δεύτερο Ν 2882/2001) με απόφαση του Γενικού … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 209-2001

nsk

Παραχωρητήρια. Ανάκληση. Εκμίσθωση τμήματος παραχωρηθέντος ακινήτου σε τρίτους. Η μίσθωση καταστημάτων και οικοπεδικού τμήματος από τον σύλλογο ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου δεν αποτελούν αλλαγή του σκοπού του ανωτέρω σωματείου ως φιλανθρωπικού ούτε επιδίωξη σκοπού παράνομου ή ανήθικου ή αντίθετου προς την δημόσια τάξη και δεν συντρέχει λόγος ανάκλησης του παραχωρητηρίου με το οποίο παραχωρήθηκε στο σωματείο οικοπεδική έκταση για την κατασκευή Ραδιοφωνικού Σταθμού … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 208-2001

nsk

Ακίνητα. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Επίταξη. Κτηματογράφηση. Η επιτροπή προεκτίμησης ζημιών λόγω επίταξης προεκτιμά την ζημία που προκαλείται από την στέρηση της χρήσης των επιταχθέντων ακινήτων ή από την καταστροφή των επικειμένων. Ο κτηματογράφος μηχανικός που διενεργεί την κτηματογράφηση κατ άρθρο 24 ΝΔ 797/71, πρέπει να αναγράφει στα στοιχεία της κτηματογράφησης τόσο τα επικείμενα που αναφέρονται στα κτηματολογικά στοιχεία κήρυξης της απαλλοτρίωσης όσο και αυτά που αναφέρονται στο πρακτικό … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 171-2001

nsk

Δάση. Κατεδάφιση αυθαιρέτων. Αναδρομική ή μη επιβολή διοικητικής κύρωσης. Είναι νόμιμη η επιβολή της ειδικής αποζημίωσης του άρθρου 45 του Ν 2145/93 μόνο για χρονικό διάστημα μετά την ισχύ του επί κηρυχθεισών προ της ισχύος του κατεδαφίσεων με βάση το Ν 1892/90, ο οποίος δεν προέβλεπε την κύρωση αυτή. Η Διοίκηση δεν υποχρεούται να διαγράψει τα καταλογισθέντα, με σχετικά πρωτόκολλα, ποσά, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί με δικαστικές αποφάσεις. Γνωμ. ΝΣΚ 171-2001 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 168-2001

nsk

Δημόσια κτήματα. Εκποίηση. Καταβολή τιμήματος. Μη έκδοση παραχωρητηρίου. Αρμοδιότητα. Παραγραφή αξιώσεως. Τα εν προκειμένω δικαιώματα του Δημοσίου εκ της επελθούσης παραγραφής αποτελεσματικώς αποκρούονται εκ του άρθρου 281 ΑΚ, κατά τα προεκτεθέντα ώστε ζήτημα διασφαλίσεως αυτών, δια προσφυγής εις τα Δικαστήρια δεν τίθεται και δεν ενδείκνυται, θα πρέπει δε η Διοίκησις να τερματίση την από μακρού χρόνου υφισταμένην εκκρεμότητα και να προχωρήση στην έκδοσιν του σχετικού πωλητηρίου. Αρμοδία υπηρεσία … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 142-2001

nsk

Λατομεία. Ενδικοφανής προσφυγή συνεταιρισμού. Εξέταση. Δικαίωμα ακροάσεως. Χορήγηση συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών. Η εμπροθέσμως ασκηθείσα ενώπιον του Υπουργού προσφυγή κατά της απορριπτικής πράξης του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας επί αιτήσεων χορήγησης συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση υπάρξεως μαρμάρων σε δημόσιο λατομικό χώρο, αποτελεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 22 παρ.1 Ν 669/77 ενδικοφανή προσφυγή και συνεπώς ο Υπουργός όφειλε να την εξετάσει, η δε … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 87-2001

nsk

Δημόσια κτήματα. Εκποίηση, λόγω προσκυρώσεως, μη αρτίου και μη οικοδομήσιμου οικοπέδου του Δημοσίου. Η εκποίηση του δημοσίου κτήματος πρέπει να γίνει προς όλους τους κυρίους ή συγκυρίους των διηρημένων ή αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών, οι οποίες έχουν συσταθεί στο οριζόμενο στην πράξη προσκυρώσεως όμορο οικόπεδο, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ενιαίου οικοπέδου, που αναλογεί σε κάθε διηρημένη ή ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία. Δηλαδή, δεν ασκούν επιρροή οι σχετικές … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 46-2001

nsk

Ανταλλάξιμα. Απόδοση ακινήτων στους κατοίκους του Νυμφαίου Φλώρινας. Προϋποθέσεις. το άρθρο 2 Ν 930/1943 πρέπει να υφίστανται κατά τον χρόνο ισχύος της πιο πάνω διάταξης. Νομιμοποιούνται να ζητήσουν την διαγραφή των ανωτέρω ακινήτων από το Κτηματολόγιο της ΥΔΑΜΚ, οι ειδικοί διάδοχοι, οι κληρονόμοι κατοίκου του Νυμφαίου Φλώρινας και οι αγοραστές, που προσυμφώνησαν την αγορά τέτοιου ακινήτου. (πλειοψ.) Γνωμ. ΝΣΚ 46-2001 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 43-2001

nsk

ΝΠΔΔ. Παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος έκτασης του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών. Δεν είναι επιτρεπτή από τις ισχύουσες διατάξεις η παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος της έκτασης, που περιγράφεται στο ιστορικό και ανήκει στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών στην Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης ή στον Δήμο Αλεξανδρούπολης ή στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Εβρου για την δημιουργία πολιτιστικού κέντρου πολλαπλών χρήσεων κλπ πολύ περισσότερο δε και από το … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 42-2001

nsk

Παραχωρητήρια. Διόρθωση. Η υπ αρ. 411 εγκύκλιος (υπ.αρ. Δ5/14871/1964 έγγραφο) του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας/Γεν. Δ/νσεως Κοιν.Πρόνοιας/ Δ/νσεως Δ5 δεν εφαρμόζεται στους κατόπιν συμβολαιογραφικής πράξεως ιδιοκτήτες ακινήτων παραχωρηθέντων σε πρόσφυγες, υπό την έννοια ότι οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν μπορούν να ζητήσουν την απευθείας επ ονόματί τους διόρθωση του παραχωρητηρίου, λόγω σφάλματος της Διοικήσεως να μην αναγράψει στο εκδοθέν παραχωρητήριο τα λόγω τροποποιήσεως του οικείου ρυμοτομικού … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 714-2000

nsk

Πολεοδομία. Προσκύρωση - τακτοποίηση. Δεν συντρέχει νομικό κώλυμα τακτοποίησης αρτίου κατά παρέκκλιση και τυφλού οικοπέδου που αποσπάστηκε από μεγαλύτερο και μεταβιβάστηκε με σειρά δικαιοπραξιών, οι οποίες δεν συνιστούν υπαίτια, κατά την πολεοδομική νομοθεσία, κατάτμηση. (ομόφωνα). Η Διοίκηση δύναται, παρά τη συνδρομή προϋποθέσεων τακτοποίησης μη αρτίου οικοπέδου, να θεωρήσει τούτο προσκυρωτέο σε άλλο, εφόσον αιτιολογήσει ειδικώς και επαρκώς την επιλογή της αυτή με κριτήρια αμιγώς πολεοδομικά, … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 709-2000

nsk

Αιγιαλός. Παραχώρηση απλής χρήσης. Προϋποθέσεις. Δεν είναι δυνατή η με αντάλλαγμα παραχώρηση στους αιτούντες της απλής χρήσης αιγιαλού γιατί οι σκοποί που αναφέρονται στην αίτηση κείνται εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 60 του Δ/τος της 11/12-11-1929 περιπτώσεων. Γνωμ. ΝΣΚ 709-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 707-2000

nsk

Δημόσια κτήματα. Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης. Δεδικασμένο. α νομοτύπως εκδοθέντα ΠΚΑ και μη ακυρωθέντα από το αρμόδιο δικαστήριο ούτε από τον Οικονομικό Εφορο στα πλαίσια της, εκ του άρθρου 115α του Π Δ/τος της 11/12-11-1929, χρονικά περιορισμένης ευχέρειάς του, παράγουν από την οριστικοποίησή τους τις απορρέουσες από αυτά συνέπειες. Μετά δε την παρέλευση απράκτου της προθεσμίας της ανακοπής, η αρχή που εξέδωσε τα πρωτόκολλα δεν έχει αρμοδιότητα να τα ανακαλέσει, αφού ο νομοθέτης (άρθρο … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 697-2000

nsk

Δασικές εκτάσεις. Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύμφωνα και με την υπ αριθ. 996/1983 ατομική γνωμοδότηση του Παρέδρου του ΝΣΚ Θ. Αμπλιανίτη, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων που περιελαμβάνοντο στην έκταση των 8.681 στρ. (και συνεπώς και των 1500 στρ.), δεν δύναται να θεωρείται λελυμένο υπέρ των κληρονόμων Γ. Παχή δια της υπ αριθ. 95/1939 Γνωμοδοτήσεως του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και της αποδοχής της από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 675-2000

nsk

Δημόσια κτήματα. Αποζημίωση για αυθαίρετη χρήση. Βεβαίωση. Οταν το αυθαιρέτως κατεχόμενο ακίνητο του Δημοσίου χρησιμοποιείται όχι αυτοπροσώπως από τους αυθαιρέτως καταλαβόντες, αλλά δια της εκμισθώσεώς τους προς τρίτο, αυθαίρετοι κάτοχοι, που ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Δημοσίου, θεωρούνται τόσον οι εκμισθωτές όσο και ο μισθωτής. Η ως άνω αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη των πλειόνων αυθαιρέτων κατόχων δεν αναιρείται και δεν πρέπει να συγχέεται προς τη διαφορετική … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 670-2000

nsk

Ιδιωτικές επενδύσεις. Αλλοδαπή εμποροβιομηχανική εταιρεία. Εγκατάσταση γραφείων στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση γραφείου εκπροσώπησης διεθνούς αλλοδαπής εταιρείας που σαν σκοπό έχει την πληροφόρηση επί θεμάτων: α) αγοράς ακινήτων στο εξωτερικό, β) ταξιδιωτικής πρακτόρευσης και γ) στοιχημάτων ανά την υφήλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 89/1967. Η δραστηριότης του εν λόγω γραφείου θα συνίσταται στην ενημέρωση διαμέσου INTERNET των απανταχού στον κόσμο επιθυμούντων να στοιχηματίζουν … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 664-2000

nsk

Λατομεία. Αρμοδιότητα ανακλήσεως άδειας εκμεταλλεύσεως ή καταγγελίας συμβάσεως μισθώσεως λατομείων βιομηχανικών ορυκτών. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Ανάπτυξης περί ανακλήσεως της άδειας εκμεταλλεύσεως λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή καταγγελίας της σχετικής συμβάσεως μισθώσεως σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Ν 2115/1993 αποτελεί ως αρμοδιότητα που διατηρείται από αυτόν κατά το ΠΔ 92/1993. Γνωμ. ΝΣΚ 664-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 638-2000

nsk

Δημόσια κτήματα. Εκποίηση. Σε περίπτωση κατά την οποία οικόπεδο του Δημοσίου κείμενο εντός σχεδίου πόλεως μη άρτιο ή και μη οικοδομήσιμο προσκυρώθηκε σε όμορο ανήκον σε περισσότερους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2 του π.δ/τος της 11/12-11-1929 (Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων, ΦΕΚ Α 399), η εκ μέρους του Δημοσίου μεταβίβαση του προσκυρουμένου πρέπει να γίνει προς όλους τους συνιδιοκτήτες κατά το οριζόμενο στη διοικητική πράξη της προσκυρώσεως για τον καθένα ποσοστό (πλήρους ή ψιλής … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 619-2000

nsk

Παραχωρητήρια. Ανάκληση. Το υπ αριθμ. 45787/7-6-1973 παραχωρητήριο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο παραχωρήθηκε ακίνητο κείμενο στο Βόλο, δεν μπορεί να ανακληθεί νομίμως, παρά την μη εκπλήρωση ρητού όρου αυτού. Και τούτο, διότι, ενόψει των συνθηκών της υποθέσεως αυτής, ως προκύπτουν εκ του ιστορικού της και της παρελεύσεως από της παραχωρήσεως 27 ετών, η τυχόν ανάκλησή του, η οποία κατά πάσα περίπτωση ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια της Διοικήσεως, θα ήτο αντίθετη στην αρχή της χρηστής … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 610-2000

nsk

Αιγιαλός- παραλία. Προστασία περιβάλλοντος. Αμμοληψία. Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 1 του ΑΝ 1219/1938, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 33 του Ν 1473/1984, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί και για περισυλλογή φυκιών από τις παραλίες, ως τούτο προκύπτει τόσο από την φραστική διατύπωση και γραμματική ερμηνεία των ως άνω διατάξεων, που ρυθμίζουν το καθεστώς της αμμοληψίας, όσο και από την ιστορική εξέλιξη αυτών. Γνωμ. ΝΣΚ 610-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 597-2000

nsk

Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Διαδικασία αποβολής τέως ιδιοκτητών, νομέων ή κατόχων ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου για δημόσια ωφέλεια, ως και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτούς. Για την αποβολή των τέως ιδιοκτητών ή νομέων ή κατόχων ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου/ΥΠΠΟ για δημόσια ωφέλεια, ως και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτούς, θα εφαρμοσθούν μετά τη συντέλεση της οικείας απαλλοτρίωσης, οι ειδικές προς τούτο διατάξεις … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 592-2000

nsk

Σχέδια πόλεων. Οικισμοί. Καθορισμός αιγιαλού - παραλίας. Πολεοδομικές συνέπειες. Αλλαγή χρήσης κτιρίου. Η Ολομέλεια του ΝΣΚ, ερμηνεύοντας το από 29-11-1983 ΠΔ (ΦΕΚ 11/84 τ.Δ), "περί επανέγκρισης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Τολού Αργολίδος" που αποτελούσε οικισμό προ του 1923, γνωμοδοτεί ότι, οικόπεδο περιλαμβανόμενο στο οικοδομικό τετράγωνο 13, του από 1976 ΡΣ εξακολουθεί και μετά το ΠΔ του 1983 να ευρίσκεται εντός σχεδίου με όρους δόμησης αυτούς που προβλέπονταν από το προηγούμενο ΡΣ για το ΟΤ 13. … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 590-2000

nsk

ΕΟΤ. Ξενοδοχειακός κορεσμός. Ισχύς πολεοδομικών διατάξεων και διατάξεων της ξενοδοχειακής νομοθεσίας. Οι διατάξεις του από 5-9-1995 π.δ/τος, με το οποίο αναθεωρήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Μυκονίων και καθορίστηκαν χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης ρυθμίζουν θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ 135ΕΟΤ/1986 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 797 Β), με την οποία λαμβάνονται μέτρα για τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης και την … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 579-2000

nsk

Παραχωρητήρια. Διόρθωση παραχωρητηρίου, που εκδόθηκε κατά τον αναδασμό αγροκτήματος. Δεν μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν 674/77, να διορθωθεί παραχωρητήριο που εκδόθηκε κατά τον αναδασμό του αγροκτήματος Ερυθρών Μεγαρίδος το έτος 1969 και από της μεταγραφής του παρήλθε ήδη τριετία μετά την ισχύ του άνω νόμου. Ο διεκδικών το σχετικό ακίνητο μόνον δικαίωμα αποζημιώσεως μπορεί να εγείρει. Γνωμ. ΝΣΚ 579-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 571-2000

nsk

Παραλία. Προϋποθέσεις δημιουργίας παραλίας. Εκθεση επιτροπής αιγιαλού και παραλίας. Αιτιολογία. Από το άρθρο 5 παρ.1 ΑΝ 2344/1940 απονέμεται στην Διοίκηση διακριτική ευχέρεια να δημιουργήσει ή μη παραλία πάντοτε αιτιολογημένα. Η αιτιολογία πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλλου. Η ύπαρξη κτισμάτων στην παραλία δεν αποτελεί κώλυμα για την δημιουργία της. Γνωμ. ΝΣΚ 571-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 568-2000

nsk

Σεισμόπληκτοι. Διαφωνία συνιδιοκτητών για την ανοικοδόμηση πολυκατοικιών που κρίθηκαν κατεδαφιστέες λόγω σεισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείου και δωρεάν Κρατικής αρωγής σε ιδιοκτήτες οικοδομών αποτελουμένων από περισσότερες της μιας αυτοτελείς ιδιοκτησίες, κατά τα οριζόμενα (ιδία) στα άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ και το Ν 3741/29, οι οποίες κρίθηκαν κατεδαφιστέες, λόγω των ζημιών που έπαθαν, από το σεισμό ο οποίος έπληξε στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, περιοχές του Νομού Αττικής, οι … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 566-2000

nsk

Αρχαιολογικοί χώροι. Λατομικές περιοχές. Δεν μπορεί να καθορισθεί κατά τις οικείες διατάξεις του Ν 1428/1984, λατομική περιοχή (ζώνη) σε απόσταση μικρότερη των δύο (2) χιλιομέτρων από τα όρια του κηρυγμένου διατηρητέου ιστορικού μνημείου Καστέλι Αγιάσου στη Λέσβο. Γνωμ. ΝΣΚ 566-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 535-2000

nsk

Διατηρητέα. Ετοιμόρροπα. Κατεδάφιση. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί κατά νόμο πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιμορρόπου οικοδομήματος ή κτίσματος που έχει χαρακτηρισθεί από το ΥΠ.ΠΟ. ως διατηρητέο (ν.1469/1950) έχει απαραιτήτως λόγο ο Υπουργός Πολιτισμού στο θέμα της κατεδαφίσεώς του και πριν ή αρχίσει αυτή. Γνωμ. ΝΣΚ 535-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 524-2000

nsk

ΟΛΠ. Ακίνητα. Παραχώρηση. Συμβάσεις. Πράξη του ΔΣ/"ΟΛΠ ΑΕ", με την οποία παραχωρείται, έναντι ανταλλάγματος, στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη στέγαση Υπηρεσιών του (Δ/νσεως Τελωνείων Πειραιώς και Α Τελωνείου Πειραιώς), η χρήση ακινήτου εμπίπτοντος στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος και ανήκοντος στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ΟΛΠ. Η έκδοση τοιαύτης πράξεως περί παραχωρήσεως ανάγεται στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Λιμένος και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νομιμότητα της … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 512-2000

nsk

Δάση. Άρση αναδασώσεως σε δημόσια δασική έκταση. Δεν είναι επιτρεπτή κατά νόμον η άρση της αναδασώσεως σε δημόσια δασική έκταση που κηρύχθηκε αναδασωτέα λόγω πυρκαϊάς, ως και η έγκριση επέμβασης επ αυτής, προκειμένου να κατασκευασθούν δρόμος κοινοτικός και αγωγός ακαθάρτων υδάτων. Γνωμ. ΝΣΚ 512-2000 … [Read more...]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 503-2000

nsk

Ανταλλάξιμα. Εκποίηση. Ανταλλάξιμα κτήματα του Δημοσίου που παραχωρήθηκαν στους αυθαιρέτους κατόχους αυτών κατά το άρθρο 3 του ΝΔ 547/70, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.2386/96, δεν επιτρέπεται να εκποιηθούν πριν από την πάροδο δεκαετίας από την παραχώρησή τους, επί ποινή ακυρότητας της εκποίησης αυτής και αυτοδίκαιας επανόδου της κυριότητας του παραχωρηθέντος κτήματος στο Δημόσιο. Γνωμ. ΝΣΚ 503-2000 … [Read more...]